Indirekt beskattning och proaktiv skatterätt, 7.5 hp

Indirect Taxation and Proactive Tax Law, 7.5 credits

747A58

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Examinator

Jan Kellgren

Kursansvarig

Jan Kellgren

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 2 (VT 2023) 202319-202323 Svenska Linköping, Valla V
F7MAE Affärsjuridik med Europainriktning, masterprogram 4 (VT 2023) 202319-202323 Svenska Linköping, Valla V
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 2 (VT 2023) 202319-202323 Svenska Linköping, Valla V
F7MAJ Affärsjuridik, masterprogram 4 (VT 2023) 202319-202323 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i affärsjuridik
 • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning

Förkunskapskrav

 • Affärsjuridisk kandidatexamen 180 hp eller motsvarande
 • Genomgångna kurser i
  - Straffrätt och ekonomiska brott, 
  - Arbetsrätt och Juridisk och ekonomisk företagsanalys 
  eller motsvarande
  eller
  Genomgångna kurser i Fransk/Tysk kommunikation och rättskultur I och II eller motsvarande
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • redogöra för huvuddragen i svensk indirekt beskattning, särskilt avseende mervärdesskatt från ett aktiebolagsperspektiv
 • identifiera och lösa praktiskt inriktade juridiska problem inom svensk indirekt beskattning
 • redogöra för metoden för proaktiv rättsanvändning
 • redogöra för teorier om normativa resonemang avseende rättsanvändning
 • tillämpa proaktiv rättsanvändning och normativa resonemang i affärsrättsliga situationer, där skatterättsliga aspekter är betydelsefulla

Kursinnehåll

Kursen utgörs av två delar. I den första delen av kursen behandlas svensk indirekt beskattning, dvs. punktskatter och mervärdesskatt. Kursen fokuseras på centrala mervärdesskatterättsliga frågor för framför allt näringsdrivande aktiebolag. 

Kursens andra del tar sikte på dels proaktiv rättsanvändning, dels normativa resonemang (beslut i börafrågor) i rättsanvändningen. Denna del av kursen inleds med en teoretisk översikt över dels metoden för proaktiv rättsanvändning, dels teorier om normativa resonemang (om vilka beslut som bör tas och varför) avseende rättsanvändning. Därefter ägnas denna del av kursen åt fördjupande studier med fokus på proaktiv rättsanvändning på utvalda fall inom affärsrättens område, som involverar skatterättsliga överväganden. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, handledning och skrivande av en PM. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig salstentamen, betygsskala: UV
 • skriftlig PM i grupp, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande seminarier, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom VG på den individuella skriftliga salstentamen samt den skriftliga PM:en i grupp. 

Detaljerad information om examinationen finns i studieanvisningarna.
 

Kursdeltagare, vars examination underkänts, kan inom ramen för avtalsperioden, och om examinator så bedömer, komplettera.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Salstentamen 4.5 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriska seminarier 1 hp U, G
UPG1 Skriftlig redovisning 2 hp U, G, VG

Övrigt

Kurslitteratur publiceras under fliken övriga dokument ca 8 veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.