Affärsrätt, 18 hp

Commercial and Business Law, 18 credits

747G25

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Christina Nordin

Kursansvarig

Christina Nordin

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KAF Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska 1 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping
F7KAT Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska 1 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska
 • Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6, Tyska 3 alternativt Franska 3
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B, Tyska steg 3 alternativt Franska steg 3
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för den svenska nationella rättens struktur och systematik
 • redogöra för centrala juridiska begrepp inom såväl civil- och straffrätten som civilprocessrätten
 • identifiera och lösa civilrättsliga frågeställningar
 • redogöra för ekonomisk familjerätt samt kunna beräkna det ekonomiska utfallet av olika ekonomiska familjerättsliga dispositioner
 • i såväl tal som i skrift framställa juridiska spörsmål
 • reflektera över slutsatser avseende resultat från såväl lagtolkning och rättsfallsanalys som rättstillämpning

Kursinnehåll

I kursen behandlas grunderna i svensk rätt, regler om avtal (såväl allmän som speciell avtalsrätt), köprätt, arbete, företagsformer, skadestånd, fordringsrätt, exekution, civilprocess samt straffrätt. Mer djupgående studier ägnas åt ekonomisk familjerätt. Vidare ingår en introduktion till tysk respektive fransk rätt.

I momentet ekonomisk familjerätt behandlas de ekonomiskt inriktade delarna av äktenskapsrätten, föräldrarätten och arvsrätten, d.v.s. rättsreglerna om makars, sambors och underårigas ekonomiska förhållanden under och efter olika samlevnadsförhållanden samt vid dödsfall. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Examination sker genom 

 • Skriftliga individuella tentamina, betygsskala: UV
 • Aktivt deltagande i seminarium, betygsskala: UG
 • skriftligt PM i grupp, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg på kursen krävs Godkänt på samtliga ingående moment. För Väl godkänt krävs dessutom minst 75 % av den totala poängen på de skriftliga individuella salstentamina.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0700 PM 3 hp U, G
0500 Seminarium samt inlämningsuppgifter ekonomisk familjerätt 1 hp U, G
0200 Tentamen, Ekonomisk familjerätt 3 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriska Seminarier 3 hp U, G
TENT Tentamen, Affärsrätt exklusive ekonomisk familjerätt 8 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Lagbok (svart eller blå) 2020 års upplaga

(2017) Svensk juridik Upplaga 1 Stockholm : Wolters Kluwer, [2017]

ISBN: 9789139207900

Bernitz, Ulf, Carlsson, Mia, Heuman, Lars, Magnusson Sjöberg, Cecilia, Seipel, Peter, Warnling Conradson, Wiweka, Vogel, Hans-Heinrich, Leijonhufvud, Madeleine, (2017) Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder Fjortonde upplagan 2017

ISBN: 9789139208372

Jensen, Ulf, Rylander, Staffan, Lindblom, Per Henrik, (2018) Att skriva juridik : regler och råd Sjätte upplagan Uppsala : Iustus förlag, [2018]

ISBN: 9789177370192

Olsson, Gunilla, Rother-Schirren, Theddo, Schüldt, Johan, (2015) Familjejuridik : personrätt, äktenskapsrätt, samborätt, barnrätt, arvs- och testamentsrätt Stockholm : Sanoma Utbildning, 2015

ISBN: 9789152326756

Senaste upplagan

Kompletterande litteratur

Böcker

 • Övrigt material utdelas/skickas/läggs ut på Lisam under kursens gång
 • Referenslitteratur finns i dokumentet under fliken "Övriga dokument" vid kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.