Rättsteori och rättsteknik, 12 hp

Theories and Methods of Law, 12 credits

747G27

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johan Wessén

Kursansvarig

Johan Wessén

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KAA Affärsjuridiska kandidatprogrammet 1 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping O
F7KAF Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska 1 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping O
F7KAT Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska 1 (HT 2020) 202034-202103 Svenska Linköping O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Affärsjuridiska kandidatprogrammet
 • Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska
 • Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för den juridiska argumentationens särart
 • redogöra för lagstiftningsprocessens uppbyggnad och produkter i olika led
 • redogöra för var rättsligt material återfinns med informationsteknologins hjälp
 • argumentera i en juridisk kontext
 • identifiera och analysera bakomliggande grundantaganden i den juridiska argumentationen
 • reflektera kring slutsatser avseende resultat från såväl lagtolkning och rättsfallsanalys som rättstillämpning

Kursinnehåll

I kursmomentet rättsteori behandlas frågor om tolkning av rättskällorna och frågor om etikens roll vid juridisk argumentation. Vidare studeras naturrättsliga och rättspositivistiska teorier om rätten, däri inbegripet teorier om lagstiftares suveränitet, uppfattningar om innebörden av rättskipning, samt relationen rätt och rättvisa i klassisk och modern diskussion.

I kursmomentet rättsteknik behandlas juridikens ämnesindelning, lagstiftningsprocessens uppbyggnad och rättskällorna. Dessutom ingår biblioteksorientering där förekommande hjälpmedel som klassifikationssystem, register, bibliografier och sökning i databaser berörs. Vidare ingår övningar i muntlig och skriftlig framställning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier samt övningar. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Examination sker genom:

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • skriftligt individuellt PM, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i övningar, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg på kursen krävs Godkänt på samtliga ingående moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0900 Seminarier 2 hp U, G
0800 Rättsteknik 1.5 hp U, G
UPG1 PM 1.5 hp U, G
TEN1 Salstentamen 7 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Litteraturlsitan är preliminär till mitten av Juli 20

 

Lagbok (Svart eller blå) 2020 års upplaga

Bernitz, Ulf, Carlsson, Mia, Heuman, Lars, Magnusson Sjöberg, Cecilia, Seipel, Peter, Warnling Conradson, Wiweka, Vogel, Hans-Heinrich, Leijonhufvud, Madeleine, (2017) Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder Fjortonde upplagan 2017

ISBN: 9789139208372

Jensen, Ulf, Rylander, Staffan, Lindblom, Per Henrik, (2018) Att skriva juridik : regler och råd Sjätte upplagan Uppsala : Iustus förlag, [2018]

ISBN: 9789177370192

Penner, J. E., Melissaris, Emmanuel, McCoubrey, H., White, N. D., (2012) McCoubrey & White's textbook on jurisprudence 5th ed. / by James E. Penner, Emmanuel Melissaris. Oxford : Oxford University Press, 2012.

ISBN: 9780199584345, 0199584346

Simmonds, Nigel E., Lindahl, Lars, (1988) Juridiska principfrågor : rättvisa, gällande rätt och rättigheter Stockholm : Norstedt, 1988 ;

ISBN: 911887441X, 9789118874413

Kompletterande litteratur

Böcker

 • Övrigt material utdelas/skickas/läggs ut på Lisam under kursens gång
 • Ev referenslitteratur finns i dokumentet under fliken "Övriga dokument" vid kurstarten

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.