Immaterialrätt, marknads- och konkurrensrätt, 7.5 hp

Intellectual Property Rights and Competition Law, 7.5 credits

747G46

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Elif Härkönen

Kursansvarig

Elif Härkönen

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KAA Affärsjuridiska kandidatprogrammet 3 (HT 2021) 202134-202138 Svenska Linköping O
F7KAF Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska 3 (HT 2021) 202134-202138 Svenska Linköping O
F7KAT Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska 3 (HT 2021) 202134-202138 Svenska Linköping O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet
  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska
  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)
samt
genomgått följande kurser (eller motsvarande); Affärsrätt och Offentlig rätt med EU/EG-rätt samt Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt.

Lärandemål

Efter slutförd kurs skall den studerande kunna

  • visa kännedom om immaterialrätt och marknads- samt konkurrensrätt, samt hur reglerna samverkar och påverkar relationen mellan marknadens aktörer och deras handlingsutrymme,
  • visa färdighet i lagtolkning och rättsfallsanalys avseende ovan nämnda rättsområden,
  • identifiera, analysera och lösa praktiskt inriktade juridiska problem inom de angivna rättsområden såväl i grupp som individuellt,
  • såväl skriftligen som muntligen kommunicera och argumentera för förespråkade lösningar,
  • integrera tidigare nämnda regler med varandra,
  • reflektera över slutsatser avseende resultat från såväl lagtolkning och rättsfallsanalys som rättstillämpning,
  • reflektera över nämnda reglers samspel.

Kursinnehåll

Immateriella resurser utgör en allt större del av den värdeskapande processen i företagandet, samtidigt som det är ett allt viktigare konkurrensmedel. I denna kurs studeras såväl de immaterialrättsliga reglerna som de konkurrensrättsliga och marknadsrättsliga reglerna samt samspelet reglerna emellan i en marknadsekonomi.

Kursen inleds med den konkurrensrättsliga regleringen, varmed framför allt avses föreskrifter avsedda att upprätthålla den fria konkurrensen. Förutom den historiska bakgrunden studeras särskilt de centrala reglerna kring förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag, missbruk av dominerande ställning samt företagskoncentrationer. Därefter fokuseras kursen på en översikt över den svenska och europeiska immaterialrättens systematik och rättskällor. Detta moment följs av de olika ensamrätterna såsom upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, varumärkesrätt och firmarätt. Slutligen behandlas regelsystemet som gäller i marknadsföringssituationer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar. Obligatoriska inlämningsuppgifter, att lösas i grupp och/eller individuellt, kan förekomma. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Examination sker dels genom fullgörande av seminarier, dels genom skriftlig tentamen. Förekommer inlämningsuppgifter ingår de i examinationen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Salstentamen 3.5 hp U, G, VG
OBL1 Seminarier 2 hp U, G
UPG1 Inlämningsuppgift 2 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Litteraturlista kommer att finns under fliken “Övriga dokument” ca 8 veckor före kursstart.

Kompletterande litteratur

Webbsidor

Övrigt

Litteraturlista kommer att finnas under fliken “Övriga dokument” ca 8 veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.