Ägande- och nyttjanderätt till fast egendom, 7.5 hp

Real Estate Law, 7.5 credits

747G50

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johan Wessén

Kursansvarig

Johan Wessén

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KAA Affärsjuridiska kandidatprogrammet 3 (HT 2021) 202149-202203 Svenska Linköping O
F7KAF Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska 3 (HT 2021) 202149-202203 Svenska Linköping O
F7KAT Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska 3 (HT 2021) 202149-202203 Svenska Linköping O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Affärsjuridiska kandidatprogrammet
 • Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska
 • Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)
samt
genomgått följande kurser (eller motsvarande); Affärsrätt och Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • visa kännedom om såväl förvärv av som nyttjanderätt till fast egendom,
 • redogöra för nyttjanderätt till fast egendom särskilt vad gäller rörelsedrivande nyttjanderättshavare,
 • visa kännedom inom såväl obligations- som sakrätten inom aktuella områden,
 • redogöra för samspelet mellan de obligationsrättsliga delarna av fastighetsrätten och de sakrättsliga aspekterna inom densamma,
 • identifiera, analysera, strukturera och lösa praktiskt inriktade problemställningar inom de angivna rättsområdena,
 • med utgångspunkt i nämnda rättsområden argumentera för och emot olika juridiska lösningar på de problem som identifierats och klargjorts,
 • reflektera kring såväl fastighets- som nyttjanderättsliga problem ur olika perspektiv,
 • kritiskt behandla och analysera såväl obligations- som sakrättsliga aspekter.

Kursinnehåll

Allmän fastighetsrätt behandlar förvärv av äganderätt. Därvid studeras fastighetsbegreppet, belastningar och tillbehör till fastighet samt äganderättsövergången ur såväl obligationsrättsligt som sakrättsligt perspektiv. Därutöver studeras uppkomst, upphörande och skydd av nyttjanderätter.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. Inlämningsuppgifter, att lösas i grupp och/eller individuellt, kan förekomma. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Examination sker dels genom ovan fullgörande av seminarier, dels genom skriftlig och enskild tentamen. Förekommer inlämningsuppgifter ingår de i examinationen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
0600 Seminarier 2 hp U, G
0500 Tentamen 5.5 hp U, G, VG

Övrigt

Litteraturlista kommer att finnas under fliken "Övriga dokument" ca 8 veckor före kursstart samt i Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.