Skatterätt, 15 hp

Tax Law, 15 credits

747G53

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Christina Nordin

Kursansvarig

Christina Nordin

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KAA Affärsjuridiska kandidatprogrammet 5 (HT 2022) 202244-202303 Svenska Linköping O
F7KAF Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska 5 (HT 2022) 202244-202303 Svenska Linköping O
F7KAT Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska 5 (HT 2022) 202244-202303 Svenska Linköping O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska
 • Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska
 • Affärsjuridiska kandidatprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
genomgått följande kurser: Affärsrätt, Rättsteori och rättsteknik och Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt, Associationsrätt samt Redovisning (eller motsvarande)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • demonstrera fördjupad kunskap för de regler och den rättspraxis som aktualiseras i samband med skatterättsliga frågeställningar, främst avseende svensk intern skatterätt,
 • redogöra för internationell inkomstskatterätt, såväl vad gäller dubbelbeskattningsavtal som svenska internationella skatteregler,
 • redogöra för sambanden mellan olika skatterättsliga lagar,
 • redogöra för sambandet mellan redovisning och beskattning, liksom sambandet mellan ekonomisk bolagsrätt och skatterätt,
 • demonstrera kunskap om tolkningsmetoder och rättskällelära i svenska skatterätt,
 • identifiera och lösa skatterättsliga problem med såväl nationella som internationella dimensioner,
 • med utgångspunkt i skatterättsliga regler och rättspraxis argumentera för och emot olika juridiska lösningar på de problem som identifierats och klargjorts,
 • identifiera olika skattemässiga incitament,
 • reflektera kring skatterättsliga problem ur olika perspektiv,
 • självständigt och kritiskt värdera olika tolknings− och handlingsalternativ ur såväl det fiskala som den skattskyldiges perspektiv,
 • kritiskt behandla och analysera skatterättsligt rättskällematerial.

Kursinnehåll

Kursen ägnas i första hand åt rättsutredande analys av centrala och/eller principiellt särskilt intressanta inkomstskatterättsliga frågor, särskilt inom området för beskattning av företagande. Här diskuteras främst beskattningen av aktiebolag och deras ägare samt av s.k. enskild näringsverksamhet. Också inkomstbeskattningen av tjänste- och kapitalinkomster ges stort utrymme. Även mervärdesbeskattningen och den internationella beskattningen behandlas. Olika hanterings− och metodfrågor uppmärksammas löpande. Hit hör sådant som juridisk argumentation, rättsfallstolkning, taxering, handläggning och skatteprocess. Rättspolitisk analys av skatterättsliga spörsmål får också ett visst utrymme. Frågor om skattemässiga incitament och strategier för att förhålla sig till dessa uppmärksammas löpande. Analys av incitamentsstrukturer och strategifrågor genomsyrar kursen, för att ge förståelse för skattereglernas betydelse i affärs-, och affärsrättsliga, sammanhang. Vid övningstillfällen tränas tillämpningen av erhållna kunskaper på ett praktiskt plan.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt tillämpningsövningar. Vidare kan inlämningsuppgifter, att lösas i grupp och/eller individuellt, förekomma. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Examination sker dels genom deltagande i seminarier, dels genom skriftliga och enskilda tentamina. Tentamina anordnas dels under kursens gång, dels vid kursens slut. Tentamina under kursens gång är obligatoriska. Förekommer inlämningsuppgifter kan de vara såväl obligatoriska som frivilliga.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FRI1 Frivillig inlämningsuppgift 0 hp D
0500 Tentamen 9 hp U, G, VG
0400 Seminarier 1.5 hp U, G
0300 Hemtentamen III 1.5 hp U, G
0200 Hemtentamen II 1.5 hp U, G
0100 Hemtentamen I 1.5 hp U, G

Kompletterande litteratur

Böcker

Litteraturlista finns publicerad under fliken “övriga dokument” ca 8 veckor före kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.