Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt, 18 hp

Contract, Tort and Insurance Law, 18 credits

747G68

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johan Wessén

Kursansvarig

Johan Wessén

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KAA Affärsjuridiska kandidatprogrammet 2 (VT 2021) 202112-202123 Svenska Linköping O
F7KAF Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska 2 (VT 2021) 202112-202123 Svenska Linköping O
F7KAT Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska 2 (VT 2021) 202112-202123 Svenska Linköping O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet
  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska
  • Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt att de särskilda förkunskapskraven avseende engelska, samhällskunskap och svenska språket som gäller för de affärsjuridiska programmen, är uppfyllda, samt att kursen Affärsrätt, 18 högskolepoäng (eller motsvarande) är genomgången .

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för avtalsrätt, skadestånds- och försäkringsrätt samt kunna diskutera nämnda rättsområdenas roll i en marknadsekonomi
- identifiera, analysera och lösa praktiskt inriktade problem på avtalsrättens, skadeståndsrättens och försäkringsrättens område.

Kursinnehåll

I en marknadsekonomi spelar avtalsrätten en betydelsefull roll. Genom varje individs frihet att ingå avtal med vem man vill och med det innehåll parterna kunnat enas om, är det möjligt att få till stånd ett effektivt utbyte av varor och tjänster mot pengar, dvs skapa en väl fungerande marknad för varor, kapital och arbetskraft. I kursen fördjupas studiet av hur avtal kommer till stånd samt breddas studiet av parternas rättigheter och skyldigheter enligt affärsrättsligt betydelsefulla avtalstyper. De avtalstyper som behandlas är främst köp av tjänster av olika slag, försäkringsavtal, transportavtal samt finansieringsavtal såsom avbetalningsköp, lån, factoring och leasing. Vidare behandlas regler om olika slags mellanmän såsom fullmaktshavare, agenter och kommissionärer.

Avtalets funktion att skapa väl fungerade marknader förfelas om avtal vore bindande även när det inte ingåtts frivilligt eller när parterna är mycket ojämbördiga i fråga om informationsunderlag, psykisk förmåga m.m. I kursen studeras under vilka förutsättningar ett avtal är ogiltigt och var gränsen går mellan (straffrättsligt) tillåtet och otillåtet beteende i kontraktsförhållanden. Slutligen studeras också regler som avser att stärka konsumenternas ställning som avtalsparter och särskilt som kredittagare.

Skadeståndsrätten berör framför allt skadeståndslagen och produktansvarslagen med dessas bestämmelser om skadeståndsansvar utanför kontraktsförhållanden. Reglerna om skadestånd i kontraktsförhållanden behandlas i anslutning till studierna av de särskilda avtalstyperna enligt ovan.

Försäkringsrätten studeras översiktligt.

För studenter som läser affärsjuridiska programmet med europainriktning ingår en obligatorisk introduktion till fransk respektive tysk avtalsrätt. För studenter som läser affärsjuridiska programmet ingår en obligatorisk introduktion i rättsekonomi. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Varje student skall genomföra analyser av ett flertal rättsfall, dels i grupper och dels enskilt.  Kursöverskridande moment i retorik och språkövningar ingår som en del av kursen. Studenterna skall bidra till seminarier, rättsfallsanalyser och övningar muntligt och i viss mån skriftligt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier

Examination

Examination sker dels genom aktivt deltagande  i ovan nämnda seminarier, övningar, rättsfallsanalyser och seminarium/övning i språk/presentationsteknik, dels genom en skriftlig och enskild tentamen. För studenter på AJP EU sker examination även genom aktivt deltagande i momentet tysk respektive fransk avtalsrätt och för studenter som läser AJP sker examination genom aktivt deltagande i momentet rättsekonomi.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Tentamen 12 hp U, G, VG
SEM1 Seminarium 3.5 hp U, G
UPG1 PM 2 hp U, G
UPG2 Inriktningsspecifika moment 0.5 hp U, G

Böcker

Litteraturlista kommer att finnas under fliken övriga dokument ca 8 veckor före kursstarten.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.