Associationsrätt, 5 hp

Corporate Law, 5 credits

747G70

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ingrid Thörn Berggren

Kursansvarig

Ingrid Thörn Berggren

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 3 (HT 2022) 202234-202237 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
Handelsrättslig översiktskurs 10 hp, (motsv) och Externredovisning om lägst 7,5 hp

Lärandemål

Efter slutförd kurs skall den studerande kunna

  • redogöra för de svenska associationsformer som finns och skillnaderna dem emellan,
  • redogöra för kunskaper om bildande av associationer och deras rättssubjektivitet,
  • redogöra för de lagstadgade behörigheter som följer med organ och funktioner i en association, behörighets- och befogenhetsgränserna samt de skadeståndsrättsliga sanktionerna vid överträdelser av dessa,
  • uppvisa kunskap om och förståelse för de associationsrättsliga kontrollsystemen,
  • redogöra för associationers kapitalanskaffning och skyddet för det egna kapital samt dess sammansättning,
  • identifiera och analysera för skilda associationsformers för- och nackdelar ur olika perspektiv, t.ex. ur ett ägarperspektiv och ett borgenärsperspektiv.

Kursinnehåll

I denna kurs studeras företagande som association ur ett rättsligt perspektiv. Associationsrätten reglerar företagets formella struktur genom föreskrifter om beslutsformer, makt- och ansvarsfördelning, hur företagets förmögenhet får disponeras och om insyn för olika intressentgrup

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig och enskild tentamen och aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Tentamen 3.5 hp U, G, VG
SEM3 Seminarium 3 0.5 hp U, G
SEM2 Seminarium 2 0.5 hp U, G
SEM1 Seminarium 1 0.5 hp U, G

Övrigt

Kurslitteraturen kommer finnas under Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.