Offentlig rätt med EU-rätt, 12 hp

Public and EU Law, 12 credits

747G77

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Christina Nordin

Kursansvarig

Christina Nordin

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KAA Affärsjuridiska kandidatprogrammet 2 (VT 2021) 202104-202111 Svenska Linköping O
F7KAF Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska 2 (VT 2021) 202104-202111 Svenska Linköping O
F7KAT Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska 2 (VT 2021) 202104-202111 Svenska Linköping O

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Affärsjuridiska kandidatprogrammet
 • Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska
 • Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att de särskilda behörighetskrav som gäller för Affärsjuridiska kandidatprogrammet alternativt Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning är uppfyllda. Därutöver skall den studerande ha genomgått kurserna Affärsrätt och Rättsteori och rättsteknik.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för den svenska stats- och förvaltningsrättens samt EU-rättens regelsystem på en grundläggande nivå,
 • identifiera och lösa juridiska frågeställningar inom såväl det offentligrättsliga området som inom EU-rätten,
 • använda informationsteknologin som hjälpmedel för att ta fram juridiskt material,
 • förklara mer komplicerade juridiska resonemang inom nämnda rättsområden,
 • reflektera över nämnda rättsområdens frågeställningar,
 • värdera vald lösnings/valda lösningars rimlighet och konsekvens,
 • kritiskt behandla och analysera rättskällematerial,
 • redogöra för hur EU-rätten samverkar med och påverkar svensk nationell rätt
 • reflektera över texter utifrån ett genusperspektiv.

Kursinnehåll

I denna kurs studeras såväl svensk statsrätt och svensk förvaltnings- och kommunalrätt som EU-rätt.

Kursen inleds med en översikt över det svenska statsskickets utveckling från 1809, vari ingår en orientering om det svenska partiväsendet och intresseorganisationerna. Därefter fokuserar studierna i statsrätt på de högsta statsorganens sammansättning och verksamhetsformer, grundläggande fri- och rättigheter, funktionsfördelningen mellan statsorganen, den konstitutionella kontrollen, tryckfrihetsrätt och yttrandefrihet i andra medier samt handlingsoffentlighet och sekretess.

De kommunal- och förvaltningsrättsliga studierna fokuserar på den kommunala och statliga organisationens uppbyggnad och funktioner samt regelverk i dess huvuddrag. I denna del ingår studium av grunderna inom förvaltningsprocessrätten.

Inom EU-rätten ligger tyngdpunkten på regelsystemet kring den gemensamma marknaden vad gäller den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och arbetskraft, men berör även t.ex. tullunionen, unionsmedborgarskapet och den gemensamma valutan. Lagstiftningsförfarandet på EU-nivå behandlas med fokus på de lagstiftande organens befogenheter. Vidare studeras samspelet mellan EU-rätt och svensk nationell rätt genom t.ex. EU-rättens företräde, direkta effekt och förhandsavgöranden. En översiktlig presentation ges av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och det polisiära och straffrättsliga samarbetet inom EU.

Förutom genom den materiella EU-rätten behandlas även EU-rättens rättskällor i en praktisk övning genom att inhämta material såsom förordningar, direktiv, rättsfall och övriga publikationer via den moderna informationstekniken.

I kursen ingår även en introduktion i fransk respektive tysk statsrätt med undervisning på det franska respektive det tyska språket. Momentet avser endast studenter inom Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning. Studenter vid Affärsjuridiska kandidatprogrammet erhåller en rättsekonomisk introduktion med fokus på offentligrättsliga frågeställningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar. Deltagande i seminarier och biblioteksövning är obligatoriskt. Vidare kan frivilliga och/eller obligatoriska inlämningsuppgifter, att lösas i grupp och/eller individuellt, förekomma.

Deltagande i de franska respektive de tyska juridikmomenten är obligatoriska för studenter inom Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, liksom föreläsningar i rättsekonomi för studenter inom Affärsjuridiska kandidatprogrammet.

Examination

Examination sker genom skriftlig och enskild tentamen samt genom aktivt deltagande i seminarier och biblioteksövning. Förekommer obligatoriska inlämningsuppgifter är även dessa moment examinerande.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SPEL Rättegångsspel/Språkstrimma 0 hp U, G
1700 Seminarium EU-rätt 1 hp U, G
1600 Seminarium 9 0.5 hp U, G
1200 Seminarium 7 0.5 hp U, G
1000 Seminarium 5 0.5 hp U, G
0800 Seminarium 3 0.5 hp U, G
0600 Seminarium 1 0.5 hp U, G
0500 Obligatoriska föreläsningar 0 hp U, G
0300 EU-rättens källmaterial 0.5 hp U, G
0100 Tentamen 8 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturlista kommer att finnas under fliken övriga dokument ca 8 veckor före kursstarten.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.