Beskattningsrätt, 15 hp

Tax Law, 15 credits

747G93

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Christina Nordin

Kursansvarig

Christina Nordin

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 5 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
minst 60 hp godkända inom programmet eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för de regler och rättspraxis som aktualiseras i samband med beskattningsrättsliga frågeställningar, främst avseende svensk intern skatterätt
 • redogöra för internationell inkomstskatterätt, såväl vad gäller dubbelbeskattningsavtal som svenska internationella skatteregler
 • diskutera sambanden mellan olika skatterättsliga lagar
 • tillämpa den svenska skatterättens rättskällelära och tolkningsargument
 • identifiera och lösa skatterättsliga problem med såväl nationella som internationella dimensioner
 • med utgångspunkt i skatterättsliga regler och rättspraxis, argumentera för och emot olika juridiska lösningar på de problem som identifierats och klargjorts
 • identifiera olika skattemässiga incitament
 • reflektera kring skatterättsliga problem ur olika perspektiv
 • självständigt och kritiskt värdera olika tolknings- och handlingsalternativ ur såväl det fiskala som den skattskyldiges perspektiv

Kursinnehåll

Kursens innehåll fokuserar

 • regler och rättspraxis som aktualiseras i samband med beskattningsrättsliga frågeställningar, främst avseende svensk intern skatterätt,
 • internationell inkomstskatterätt,
 • sambanden mellan olika skatterättsliga lagar,
 • den svenska skatterättens rättskällelära och om tolkningsargument,
 • skatterättsliga problem med såväl nationella som internationella dimensioner,
 • skattemässiga incitament,
 • tolknings- och handlingsalternativ ur såväl det fiskala som den skattskyldiges perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom 

 • skriftliga hemtentamina i grupp, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga ingående moment, för Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
FRI1 Frivillig inlämningsuppgift 0 hp D
HEM4 Hemtentamen 1.5 hp U, G
HEM5 Hemtentamen 1.5 hp U, G
TEN1 Salstentamen 12 hp U, G, VG

Övrigt

Kurslitteraturen hänvisas att se på under Övriga dokument

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.