Kredit- och exekutionsrätt, 15 hp

Creditor's Rights and Insolvency Law, 15 credits

747G94

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kalle Ahlqvist

Kursansvarig

Kalle Ahlqvist

Studierektor eller motsvarande

Johannes Lerm
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 5 (HT 2023) 202344-202403 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
minst 60 hp godkända inom programmet eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för de rättsliga områden, vilka är av särskild betydelse för den som arbetar med betalningar, finansiering, kreditgivning och ekonomisk styrning
 • redogöra för fordringar, krediter, sakrättsliga regler, konkurs och andra exekutionsvarianter samt vad som gäller de förmögenhetsrättsliga brotten
 • identifiera, analysera och lösa praktiska juridiska frågeställningar inom nämnda områden
 • identifiera en fordrans uppkomst samt avveckling
 • beskriva det sakrättsliga skyddets uppkomst
 • analysera typiska juridiska risker vad gäller kreditanknutna säkerhetsarrangemang
 • beräkna förväntat utfall för respektive borgenär i en enklare konkurs
 • beskriva huvuddragen i de förekommande exekutionsvarianterna
 • identifiera typiska förmögenhetsrättsliga brott
 • reflektera kring nämnda rättsområdens frågeställningar
 • kritiskt behandla och analysera rättskällematerial

Kursinnehåll

I denna kurs behandlas dels civilrätt, dels ekonomisk straffrätt. Kursmomentet civilrätt avser fordringsrätt, kredit- och exekutionsrätt samt sakrätt.

Fordringsrätten behandlar begreppen fordran och skuld, fordringars uppkomst och innehåll samt betalning, kvittning och preskription. Avsnittet kredit- och exekutionsrätt behandlar kreditavtalet, säkerhet för kredit samt indrivning av fordringar via såväl specialexekution (utmätning, införsel etc.) som generalexekution (konkurs, ackord). Härtill ansluter sig sakrättens regler om när en förvärvare av äganderätt eller annan rättighet vinner skydd gentemot konkurrerande förvärvare eller överlåtarens/upplåtarens borgenärer. Inom ekonomisk straffrätt behandlas såväl de generella ekonomiska brotten som bedrägeri och förskingring som de mera företagsanknutna brotten såsom brott mot borgenärer och trolöshetsbrotten.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, seminarier och inlämningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom 

 • individuell, skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetygs krävs minst Godkänt på samtliga ingående moment, för Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 13.5 hp U, G, VG
SEM3 Seminarie 0.5 hp U, G
SEM2 Seminarie 0.5 hp U, G
SEM1 Seminarie 0.5 hp U, G
FRI3 Frivillig inlämningsuppgift 0 hp D
FRI2 Frivillig inlämningsuppgift 0 hp D
FRI1 Frivillig inlämningsuppgift 0 hp D

Böcker

• Litteraturlistan är preliminär tills 2 veckor innan kursstart

• Övrigt material utdelas/skickas/läggs ut på Lisam under kursens gång

• Referenslitteratur finns i dokumentet under fliken Övriga dokument

Adlercreutz, Axel, Pfannenstill, Magnus, (2010) Finansieringsformers rättsliga reglering 5., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2010

ISBN: 9789144066158

Asp, Petter, Ulväng, Magnus, (2015) Straffrätt för ekonomer 1. uppl. Uppsala : Iustus, 2015

ISBN: 9789176788974

Lennander, Gertrud, (2015) Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt 11. uppl. Uppsala : Iustus, 2015

ISBN: 9789176788783

Mellqvist, Mikael, (2015) Obeståndsrätten : en introduktion 7. uppl. Stockholm : Norstedts juridik, 2015

ISBN: 9789139207122

Mellqvist, Mikael, Persson, Ingemar, (2015) Fordran & skuld 10., [aktualiserade] uppl. Uppsala : Iustus, 2015

ISBN: 9789176788790

Mellqvist, Mikael, Welamson, Lars, (2017) Konkurs och annan insolvensrätt Tolfte upplagan Stockholm : Wolters Kluwer, [2017]

ISBN: 9789139207740

Millqvist, Göran, (2018) Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom Åttonde upplagan 2018

ISBN: 9789139208501

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.