Vetenskapsteori och psykoterapiforskning, 7 hp

Theory of Science and Psychotherapy Research, 7 credits

748A53

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Örn Kolbeinsson

Kursansvarig

Örn Kolbeinsson

Studierektor eller motsvarande

Carolina Lundqvist
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YPP Psykoterapeutprogrammet - inriktning Psykodynamisk relationell terapi (Psykodynamisk relationell terapi) 4 (HT 2025) 202541-202603 Svenska Linköping, Valla
F7YPP Psykoterapeutprogrammet inriktning Kognitiv beteendeterapi (Kognitiv beteendeterapi) 4 (HT 2025) 202541-202603 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Psykoterapeutprogrammet

Förkunskapskrav

 • Avlagd psykologexamen (1982 års studieordning eller senare bestämmelser)
  eller
  Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri
  eller
  Socionomutbildning, samt Grundläggande psykoterapiutbildning 45 hp, inklusive utbildningshandledning i psykoterapi hos handledarkompetent legitimerad psykoterapeut (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp om max 4 deltagare)
  eller
  motsvarande akademisk examen 180 hp inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15 hp, samt Grundläggande psykoterapiutbildning 45 hp, inklusive utbildningshandledning i psykoterapi hos handledarkompetent legitimerad psykoterapeut (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp om max 4 deltagare)

Alla sökande ska även:

 • Ha arbetat minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter efter det datum samtliga ovannämnda krav har uppfyllts. Arbetslivserfarenheten ska tydligt styrkas med tjänstgöringsintyg från arbetsgivaren där det framgår att den sökande haft psykoterapeutiska arbetsuppgifter.
 • Ha genomgått egenterapi hos legitimerad psykoterapeut med minst 25 timmar individuellt eller motsvarande (antingen inom ramen för ovannämnda utbildningar eller på annat sätt).
 • Ha godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet för grundnivå.
 • Ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsgruppgifter under hela utbildningstiden. Pågående anställning med dessa arbetsuppgifter skall styrkas av arbetsgivare.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för psykoterapiforskningens vetenskapliga utgångspunkter och dess relevans för kliniskt verksamma psykoterapeuters yrkesutövning
 • redogöra för forskningsdesigner som används inom psykoterapiforskning
 • värdera olika forskningsmetoder som används i psykoterapiforskning utifrån vetenskapsteoretiska utgångspunkter och reflektera kring dess relevans för psykoterapeuters kliniska yrkesutövning
 • kritiskt granska kvantitativa psykoterapistudier med avseende på intern, extern och statistisk validitet samt föreslå förbättringar
 • kritiskt granska kvalitativa psykoterapistudier med avseende på trovärdighet, tillförlitlighet och användbarhet samt föreslå förbättringar
 • tillämpa kunskaper i kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik för att designa kliniskt relevanta psykoterapistudier med hög trovärdighet och tillförlitlighet
 • redogöra för etiska riktlinjer vid psykoterapiforskning samt identifiera etiska dilemman som kan uppstå och förekomma i psykoterapiforskning
 • göra forskningsetiska reflektioner och etiska avvägningar av relevans för psykoterapiområdet
 • tillämpa kunskaper från psykoterapiforskning för att identifiera möjligheter till utvärdering och utveckling av egen klinisk verksamhet

Kursinnehåll

I kursen behandlas

 • olika kunskaps- och vetenskapsteoretiska perspektiv av betydelse för forskning och klinisk praktik inom psykoterapi av relevans för yrkesutövningen som psykoterapeut
 • olika perspektiv rörande evidensbaserad behandlingssyn i klinisk praktik och empiriskt validerad psykoterapeutisk behandling
 • fördjupad forsknings- och undersökningsmetodik för studie av utfall och processer i psykoterapi
 • kvalitetsbedömning av kvantitativ och kvalitativ forskning och dess tillämpningsområden i den yrkesverksamma psykoterapeutens kliniska vardag
 • etik i kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete
 • metoder för utveckling och utvärdering av egen klinisk verksamhet med utgångspunkt i det aktuella forskningsläget
 • psykoterapiforskningens betydelse för psykoterapeutens kliniska yrkesutövning

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt arbeta med eget kliniskt behandlingsarbete inom ramen för sin anställning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:  

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig hemtentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.  
 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Tentamen 6 hp U, G, VG
SEM1 Seminarier 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.