Magisteruppsats i åldrande och social förändring, 15 hp

Master’s Thesis in Ageing and Social Change (one year), 15 credits

755A13

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

George Pavlidis

Kursansvarig

George Pavlidis

Studierektor eller motsvarande

George Pavlidis
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MAG Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - First and main admission round 2 (VT 2024) 202413-202424 Engelska Norrköping
F7MAG Ageing and Social Change, Master´s Programme, on Campus - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 2 (VT 2024) 202413-202424 Engelska Norrköping V
F7MAG Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - First and main admission round 2 (VT 2024) 202413-202424 Engelska Ortsoberoende V
F7MAG Ageing and Social Change, Master's Programme, Distance - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 2 (VT 2024) 202413-202424 Engelska Ortsoberoende V

Huvudområde

Åldrande och social förändring

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1E

Kursen ges för

 • Master's Programme in Ageing and Social Change

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp, eller motsvarande
 • Godkända kurser i kvantitativ metod eller statistik, 5 hp
 • Godkända kurser i samhällsvetenskap, 5 hp
 • 22,5 hp godkända från Masterprogrammet i Åldrande och Social förändring, varav minst 15 hp ska utgöras av: Åldrande och social förändring som tvärvetenskap (7,5 hp) och Forskningsmetoder inom åldrande och social förändring I (7,5 hp)
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • självständigt identifiera och formulera aktuella forskningsfrågor relevanta för åldrande och social förändring
 • redogöra för och sammanställa samt systematiskt beskriva relevant tidigare forskning i relation till forskningsfrågor
 • utforma en forskningsdesign för att besvara forskningsfrågor inom en given tidsram
 • samla in och analysera empiriskt material samt utvärdera egna resultat
 • beskriva och tillämpa etiska aspekter kring en forskningsprocess
 • skriva en akademisk text med korrekt användning av akademiska referenssystem, citat och källor
 • skriftligt argumentera för och presentera en vetenskaplig studie
 • skriva och kritiskt granska en vetenskaplig studie

Kursinnehåll

Under kursen planeras och genomförs ett vetenskapligt skriftligt arbete inom åldrande och social förändring. I kursen ingår problemformulering samt utformning av forskningsdesign som innebär teori- och metodval. Insamling av empiriskt data, analys och utvärdering av data är också något som behandlas i kursen. Vidare diskuteras, på ett systematiskt sätt, relevant tidigare forskning inom området samt etiska aspekter tillämpas. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av självständigt arbete, grupparbete samt aktivt deltagande i seminarier online och på campus. I kursen ingår obligatoriska campusförlagda perioder. Vidare ingår handledning online. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Uppsatsen skrivs i normalfall i par.

Handledningstiden är begränsad. Studenten har rätt till handledningstid under den termin som studenten är registrerad på och genomför magisteruppsatsen. Om det finns särskilda skäl, och om handledningsresursen inte förbrukats under aktuell termin, kan kursansvarig lärare i samråd med handledare besluta att erbjuda handledning under nästkommande termin.

Undervisning- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Studenter antagna till distanstillfället examineras digitalt, studenter antagna till campustillfället examineras på campus. Därutöver finns campusveckor och då examineras samtliga studenter på campus, se beteckning CAMPUS för vilka moment.

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande i seminarier, CAMPUS, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i ett slutseminarium, CAMPUS, betygsskala: UG
 • muntlig opposition i grupp, CAMPUS, betygsskala: UG
 • författande, presentation och försvar av självständigt arbete i grupp, CAMPUS betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs minst  E på det självständiga arbetet i grupp samt godkänt på samtliga moment. Högre betyg grundas på det självständiga arbetet i grupp.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 aktivt deltagande i seminarier 0 hp U, G
OBL2 aktivt deltagande i seminarier, CAMPUS 0 hp U, G
OBL3 aktivt deltagande i slutseminarium, CAMPUS 0 hp U, G
MUN1 muntlig opponering i grupp 3 hp U, G
THES författande, presentation och försvar av självständigt arbete i grupp, CAMPUS 12 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.