Jämställdhet och rättvisa i organisationer, 7.5 hp

Equality and Justice in Organisations, 7.5 credits

757A20

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Desirée Enlund

Kursansvarig

Desirée Enlund

Studierektor eller motsvarande

Edyta Just
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MGR Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme 3 (HT 2023) 202349-202403 Engelska Ortsoberoende V

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Gender Studies - Intersectionality and Change

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom samhällsvetenskap eller humaniora eller motsvarande
 • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6)
 • 30 hp godkända från första årets kurser på Masterprogrammet i Gender Studies.
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna: 

 • redogöra för och jämföra olika teoretiska perspektiv på organisationsförändringar
 • kritiskt redogöra för och reflektera över ett urval av relevanta teorier och strategier inom intersektionellt jämställdhetsarbete
 • analysera hur motstånd kan förstås i en organisatorisk kontext
 • självständigt identifiera och analysera jämställdhetsproblem inom en specifik organisatorisk kontext
 • självständigt planera och utforma en strategi för intersektionellt jämställdhetsarbete i en organisatorisk kontext

Kursinnehåll

I kursen behandlas:

 • jämställdhetsarbete i organisationer, på arbetsplatser och i arbete som utförs för att förhindra och förebygga olika former av ojämlikhet
 • olika perspektiv på organisationsförändringar
 • motstånd inom organisationer
 • verktyg för planering och utformning av strategier för intersektionellt jämställdhetsarbete

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker på distans. Undervisningen består av inspelade föreläsningar, online-seminarier och feedback på individuella uppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig fördjupningsuppgift, betygsskala: EC

För Godkänt (E) slutbetyg krävs E på den individuella skriftliga fördjupningsuppgiften. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga fördjupningsuppgiften.

Vid omfattande komplettering på fördjupningsuppgiften kan högst betyget C erhållas.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Written Exam 7.5 hp EC

Artiklar

Övrigt

Reading list

Reading list with compulsory literature can be found under the tab “Additional documents”. A complete Reading list including reference literature will be available in LISAM (LiU:s e-learning platform) at the start of the course.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.