Masteruppsats i genusvetenskap, 15 hp

Master Thesis in Gender Studies, 15 credits

757A37

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Edyta Just

Kursansvarig

Edyta Just

Studierektor eller motsvarande

Edyta Just
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MGR Gender Studies - Intersectionality and Change, Master´s Programme 4 (VT 2025) 202514-202523 Engelska Ortsoberoende, Valla O

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Gender Studies - Intersectionality and Change

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom samhällsvetenskap eller humaniora eller motsvarande.
 • Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6) 
  samt
 • Minst 60 hp godkända från Masterprogrammet i Genusvetenskap inklusive kurserna Analytical Tools, 6 hp och Magisteruppsats, 15 hp
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • kritiskt och självständigt definiera ett forskningsproblem
 • designa och på ett vetenskapligt sätt analysera ett forskningsproblem
 • göra val av avancerade och komplexa teoretiska ramverk, metodologier och metoder för analys av ett relevant forskningsproblem
 • genomföra en avancerad och komplex analys avseende ett relevant forskningsproblem
 • beskriva och redogöra för ett forskningsproblems ämnesområde
 • vetenskapligt argumentera för möjligheter och begränsningar i ett forskningsprojekt
 • positionera sig i relation till forskningsområdets frågeställningar
 • identifiera behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin lärandeprocess
 • skapa en sammanhängande och självständigt skriven dokumentation av forskning i en akademisk stil och genre med korrekt användning av akademiska referenssystem, citat och källor

Kursinnehåll

I kursen behandlas forskningsproblem: komplexa teoretiska ramverk och metodologier och metoder, ämnesval, design och avancerad analys. Författande av ett vetenskapligt arbete med genomgång av referenssystem och akribi utgör huvuddelen av kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker både på distans och campus. Undervisningen består av handledning, feed-back sessioner samt webbaserade och campusförlagda face-to-face seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Handledning ges under kursens studieperiod, över ordinarie examinationstillfälle samt de därpå följande två uppsamlingstillfällena.
 

Examinations- och undervisningsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig masteruppsats, betygsskala: EC
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: EC
 • muntligt opponentskap, betygsskala: EC
 • muntligt respondentskap, betygsskala: EC

För Godkänt (E) slutbetyg krävs minst E på den individuella skriftliga masteruppsatsen samt Pass på övriga ingående moment. Högre slutbetyg grundas på den individuella skriftliga masteruppsatsen.

Vid omfattande komplettering kan högst betyget C erhållas.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Uppsatsförslag 1.5 hp EC
UPP1 Uppsats 7 hp EC
DEF1 Försvar 1 hp EC
OPP1 Opponentskap 1.5 hp EC
MAN2 50% Manuskript 4 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.