Är vi systrar trots allt? Genus och postkolonialism, 7.5 hp

Are we sisters after all? Gender and postcolonialism, 7.5 credits

757G26

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Madina Tlostanova

Kursansvarig

Madina Tlostanova

Studierektor eller motsvarande

Edyta Just

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202439-202443 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202439-202443 Engelska Linköping, Valla

Huvudområde

Genusvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Engelska 6
Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för centrala perspektiv och begrepp relaterat till forskningsfältet genus och postkolonialism
  • beskriva och jämföra de centrala teorierna inom västerländsk och postkolonial genusvetenskap
  • tillämpa ett teoretiskt perspektiv i en fördjupad analys av genus och postkolonialism

Kursinnehåll

Denna kurs tar upp de centrala frågorna, problemen, debatterna och begreppen för genusvetenskap i en postkolonial värld. Ur ett postkolonialt perspektiv diskuteras samhälleliga utmaningar på global, regional, nationell och lokal nivå. I kursen behandlas akademiska och skönlitterära texter samt dokumentär- och spelfilm. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och filmvisning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom

  • individuell skriftlig fördjupningsuppgift, betygsskala: EC
  • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: EC

Slutbetyget grundar sig på den individuella skriftliga fördjupningsuppgiften.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för Tema
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examination 5 hp EC
SEM2 Seminarium 1.5 hp EC
GRP2 Grupparbete 1 hp EC
Reading list with compulsory literature can be found under the tab “Additional documents”. A complete Reading list including reference literature will be available in LISAM (LiU:s e-learning platform) at the start of the course.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.