Beteendevetenskapligt personalarbete - en introduktion och integration, 7.5 hp

HR practice from a behavioural science perspective - introduction and integration, 7.5 credits

759G57

Huvudområde

Sociologi Psykologi Human Resource Management and Development Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Louise Svensson, Christer Johansson

Kursansvarig

Louise Svensson, Christer Johansson

Studierektor eller motsvarande

Peter Nilsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KHR Human Resources, kandidatprogram 1 (HT 2021) 202134-202223 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Sociologi, Psykologi, Human Resource Management and Development, Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i Human Resources

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik B,  Samhällskunskap A
(Områdesbehörighet A5/5)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för personal- och HR -arbetets innehåll , arbetssätt och funktion i en organisation.
  • redogöra för vilka kunskaper som behövs för att arbeta som HR-praktiker
  • redogöra för vad en formell organisation är samt omvärldens betydelse för organisationer.
  • tillämpa kunskaper om HR-arbete, organisationsteori, pedagogik, psykologi samt sociologi genom att analysera fall
  • integrera kunskaper om HR-arbete, organisationsteori, pedagogik, psykologi samt sociologi.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar innehållsligt på beteendevetenskapligt personalarbete i organisationer. Kursen är uppdelad i två delar och består dels av en introduktion till områdena HR-/personalarbete samt organisationsteori, dels av en integration där dessa områden kombineras med ämneskunskaper i pedagogik, psykologi samt sociologi. Den första delen av kursen genomförs under höstterminen två första veckor, medan den andra delen genomförs under vårterminens tre sista veckor.

Undervisnings- och arbetsformer

De arbetsformer som används för att stödja studenternas lärande är föreläsningar, grupphandledning samt seminarier. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.

Examination

 

Den studerande examineras skriftligt och/eller muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen och i slutet av kursen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
INTE Integration 4.5 hp U, G, VG
INTR Introduktion 3 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.