HR-arbete - utveckling och modeller, 7.5 hp

Working in HR – development and models, 7.5 credits

759G61

Huvudområde

Sociologi Psykologi Human Resource Management and Development Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Peter Nilsson

Kursansvarig

Peter Nilsson

Studierektor eller motsvarande

Louise Svensson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KHR Human Resources, kandidatprogram 3 (HT 2024) 202435-202439 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Sociologi, Psykologi, Human Resource Management and Development, Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i Human Resources

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för HR-arbetets utveckling i Sverige och internationellt under 1900-talet
  • redogöra för HR-arbete i relationen till samhällets, arbetslivets och organisationsteorins utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • diskutera kring sin framtida roll som HR-praktiker i relation till yrkets historiska utveckling och omvärlden.
  • jämföra och kritiskt granska internationella HR-modellers relevans för dagens HR-arbete

Färdighet och förmåga

  • självständigt skriva en sammanhållen text om HR-arbete där både struktur och retoriska grepp samt innehåll och facktermer utgör centrala beståndsdelar 

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på hur HR-arbetet utvecklats i Sverige och internationellt under 1900-talet fram till idag. HR-arbetets utveckling sätts under kursen i relation till dels samhällets och arbetslivets utveckling, dels organisationsteorins utveckling under samma tidsperiod. I kursen belyses dagens HR-arbete i relation till sin omvärld och historia. Ett centralt innehåll i kursen är den klassiska retorikens dispositionsordning samt utveckling av akademiskt skrivande.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta förväntas de studerande arbeta med självstudier, enskilt och i grupp.

Examination

Kursen examineras individuellt skriftligt samt muntligt. Detaljerad information om examinationen finns i  kursens studieanvisning.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.