Human Resource Management, 15 hp

Human Resource Management, 15 credits

759G62

Huvudområde

Sociologi Human Resource Management and Development Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Andreas Wallo

Kursansvarig

Andreas Wallo

Studierektor eller motsvarande

Peter Nilsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KHR Human Resources, kandidatprogram 5 (HT 2024) 202435-202444 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Sociologi, Human Resource Management and Development, Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Kandidatprogram i Human Resources

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
Minst 105 hp godkända från Kandidatprogrammet i Human Resources eller Kandidatprogrammet i Personal- och arbetsvetenskap där kurserna Beteendevetenskapligt personalarbete – en introduktion och integration (7,5 hp), Personalarbete och forskningsmetoder (7,5 hp), Individer och grupper i arbetslivet (15 hp), Samhälle och arbetsliv (15 hp), Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet (15 hp), HR-arbete: utveckling och modeller (7,5 hp),
Kompetensförsörjning med fokus på rekrytering (7,5 hp), Konflikt- och mobbningshantering i arbetslivet (7,5 hp), Arbete och hälsa (7,5 hp) och Arbetsplatsförlagd utbildning (7,5hp) skall ingå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 

Kunskap och förståelse 

  • redogöra för teorier och tidigare forskning om HRM med fokus på operativt HR-arbete
  • redogöra för hur olika teorier om och perspektiv på omvärld, organisation och ledarskap har betydelse för HRM och operativt HR-arbete

Färdighet och förmåga

  • tillämpa teorier, teoretiska perspektiv och tidigare forskning inom HRM-området som verktyg för att formulera och lösa problem inom operativt HR-arbete 
  • sammanställa och kritisk tolka relevant information i en problemställning om HRM 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • analysera och kritiskt granska teorier, teoretiska perspektiv och tidigare forskning inom HRM, organisationer och ledarskap.
  • analysera och kritiskt granska operativt HR-arbete, organisationer och ledarskap

Kursinnehåll

Kursens huvudfokus är operativt HR-arbete i organisationer. I kursen behandlas modeller, teorier och tidigare forskning om HRM, organisationer och ledarskap i arbetslivet. Kursen behandlar olika kompetensområden och analytiska verktyg som behövs för att bedriva operativt HR-arbete. HRM kommer att belysas både på global, nationell, organisatorisk och individ-nivå. En kritisk granskning görs av HRM i forskning och praktik genom de olika perspektiv och nivåer som beaktas under kursen.  

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, workshops, grupparbete och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • skriftlig individuell tentamen, betygsskala: UV
  • muntlig och skriftlig presentation av gruppuppgifter, betygsskala: UG

För att få godkänt som slutbetyg på kursen krävs:
- godkänd muntlig och skriftlig presentation av gruppuppgifter samt godkänd skriftlig individuell tentamen

För att få väl godkänt som slutbetyg på kursen krävs:
- godkänd muntlig och skriftlig presentation av gruppuppgifter samt väl godkänd skriftlig individuell tentamen
 

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen. 

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 7 hp U, G, VG
SEMI Seminarier 4 hp U, G, VG
FÖRD Fördjupningsuppgift 4 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.