HR för hållbar utveckling, 7.5 hp

HR for Sustainable Development, 7.5 credits

759G64

Huvudområde

Sociologi Psykologi Human Resource Management and Development Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Cecilia Enberg

Kursansvarig

Cecilia Enberg

Studierektor eller motsvarande

Louise Svensson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KHR Human Resources, kandidatprogram 4 (VT 2024) 202419-202423 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Sociologi, Psykologi, Human Resource Management and Development, Pedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i Human Resources

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B
samt
Minst 75 hp godkända från Kandidatprogrammet i Human Resources eller Kandidatprogrammet i Personal- och arbetsvetenskap där kurserna Beteendevetenskapligt personalarbete – en introduktion och integration (7,5 hp), Personalarbete och forskningsmetoder (7,5 hp), Individer och grupper i arbetslivet (15 hp), Samhälle och arbetsliv (15 hp), samt Lärande och kompetensutveckling i arbetslivet (15 hp) skall ingå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 

Kunskap och förståelse

 • redogöra för definitioner, perspektiv och tidigare forskning om hållbar utveckling och förhålla detta till operativt HR-arbete
 • redogöra för hur teorier om och perspektiv på relationen mellan omvärld och organisation har betydelse för HR-praktikers operativa arbete med hållbar utveckling
 • redogöra för hur HR-praktiker kan arbeta forskningsbaserat med socialt ansvarsfullt företagande och arbetsgivarvarumärket med målet att bidra till en hållbar utveckling
   

Färdighet och förmåga

 • tillämpa teoretiska perspektiv och tidigare forskning inom området hållbar utveckling som verktyg för att formulera och lösa problem inom operativt HR-arbete
 • samla in, sammanställa och med hjälp av tidigare forskning tolka information om hållbar utveckling från omvärlden för att fatta välgrundade beslut om operativt HR-arbete
   

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera och kritiskt granska målkonflikter som kan följa av olika värderingar, antaganden och perspektiv på hållbar utveckling
 • analysera och kritiskt granska socialt ansvarsfullt företagande samt arbetsgivarvarumärken som operativt HR-arbete för hållbar utveckling

Kursinnehåll

I kursen behandlas organisationers arbete med att uppnå miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling och hur detta arbete påverkar och påverkas av HR-praktikers operativa arbete. I kursen läggs fokus på organisationer som öppna system och hållbar utveckling relateras till frågor om socialt ansvarsfullt företagande samt arbetsgivarvarumärken. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarium, betygsskala: UG
 • muntlig presentation av gruppuppgift, betygsskala: UG
 • skriftlig presentation av gruppuppgift, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen 

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Närvaro vid seminarier 0 hp U, G
GRU1 Grupparbete 3 hp U, G
EXAM Individuell examination 4.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.