Kognitionsvetenskapligt projektarbete I, 12 hp

Cognitive Science Project I, 12 credits

769A01

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Arne Jönsson

Kursansvarig

Arne Jönsson

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 2 (VT 2020) 202004-202023 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap, eller Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi eller motsvarande samt godkända kurser om 30 hp i något eller några av ämnena: psykologi, lingvistik, filosofi, neurovetenskap,  antropologi eller motsvarande, eller Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena psykologi eller neurovetenskap samt godkända kurser om  30 hp i datavetenskap eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna
- självständigt utföra en kognitionsvetenskaplig forskningsuppgift,
- identifiera och avgränsa en forskningsuppgift,
- analysera och rapportera en frågeställning inom ett eller flera av kognitionsvetenskapens delvetenskaper eller tillämpningsområden.

Kursinnehåll

Kursen innebär en fördjupning i aktuell forskning inom ett profilområde, exempelvis design, utveckling och/eller utvärdering av tekniska artefakter, eller studier av komplexa sammansatta system. Kursen sker företrädesvis i nära anslutning till något pågående kognitionsvetenskapligt forskningsprojekt eller med en extern uppdragsgivare.

Undervisnings- och arbetsformer

Studenten arbetar självständigt under handledning av en forskare inom det profilområde som studenten valt att fördjupa sig inom. Projektarbetet innefattar t ex datormodellering, designuppdrag, empiriska undersökningar eller utveckling av tekniska artefakter.

Examination

Kursen examineras med en skriftlig projektrapport. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Projekt 12 hp U, G, VG

Artiklar

Kurslitteraturen består av artiklar som är individuellt anpassade och söks av studenten själv i samråd med handledare.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.