Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12 hp

Cognitive Science Project II, 12 credits

769A02

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Arne Jönsson

Kursansvarig

Arne Jönsson

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2020) 202036-202102 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi
  samt
  Godkänd kurs 30 hp i något av ämnena:
  - psykologi
  - lingvistik
  - filosofi
  - neurovetenskap
  - antropologi
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena:
  - Psykologi
  - Neurovetenskap
  samt
  Godkänd kurs 30 hp i datavetenskap

   
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • identifiera och avgränsa en forskningsuppgift
 • självständigt utföra en kognitionsvetenskaplig forskningsuppgift
 • analysera och rapportera en frågeställning inom ett eller flera av kognitionsvetenskapens delvetenskaper eller tillämpningsområden

Kursinnehåll

Kursen innebär en fördjupning i aktuell forskning inom ett profilområde, exempelvis design, utveckling och/eller utvärdering av tekniska artefakter, eller studier av komplexa sammansatta system. Kursen sker företrädesvis i nära anslutning till något pågående kognitionsvetenskapligt forskningsprojekt eller med en extern uppdragsgivare.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av självständigt arbete under handledning inom det profilområde som studenten valt att fördjupa sig inom.

Examination

Kursen examineras individuellt med skriftlig rapport. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRO1 Projekt 12 hp U, G, VG

Artiklar

Kurslitteraturen består av artiklar som är individuellt anpassade och söks av studenten själv i samråd med handledare.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.