Representationer som tänkande, 6 hp

Thinking with Representations, 6 credits

769A03

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johan Blomkvist

Kursansvarig

Johan Blomkvist

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 2 (VT 2020) 202004-202023 3 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap, eller Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi eller motsvarande samt godkända kurser om 30 hp i något eller några av ämnena: psykologi, lingvistik, filosofi, neurovetenskap,  antropologi eller motsvarande, eller Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena psykologi eller neurovetenskap samt godkända kurser om  30 hp i datavetenskap eller motsvarande. 12 hp inom design varav minst 6 hp på avancerad nivå (t ex 2 av  kurserna "Interaktionsdesign 6 hp", "Avancerad interaktionsdesign 6 hp", "Interaktionsdesign studio 6 hp").

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • tillämpa grundläggande koncept från distribuerad kognition,
  • representera alternativ i en designrymd,
  • reflektera över värdet av dessa representationer,
  • använda och utveckla verktyg och metoder för representationer, samt reflektera över hur verktygen möjliggör och begränsar,
  • redogöra för och systematiskt reflektera över representationer av komplexa sammanhang på detalj- respektive holistisk nivå.

Kursinnehåll

Förmåga och kunskap om olika roller representationer har i design samt om användning av olika verktyg för att planera och använda representationerna utvecklas, genom att genomföra en serie uppgifter. Med stöd i litteratur från design och kognitionsvetenskap reflekteras över processen. Tyngdpunkten läggs vid att reflektera i och över handling för att utveckla kunskapen om lärandemekanismer med hjälp av representationer och kopplingen mellan representationen och den kunskap som den gör tillgänglig. Generella implikationer av att placera representationer i centrum av designprocessen tas också upp.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen innehåller en serie övningar och designuppgifter som kombineras med seminarier och examinationspass. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom en individuell inlämningsuppgift och en inlämningsuppgift utförd i grupp. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Gruppuppgift 3 hp U, G
UPG1 Individuell uppgift 3 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Artiklar

Lista med artiklar som tillhandahålls via kurshemsida.

Individuellt anpassade artiklar som söks av studenten själv i samråd med examinatorn.

Kompletterande litteratur

Övrigt

Books, articles and conference papers provided by staff.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.