Interaktionsdesign, studiokurs, 6 hp

Interaction Design, studio course, 6 credits

769A04

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mattias Arvola

Kursansvarig

Mattias Arvola

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2019) 201944-202003 2 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Masterprogram i kognitionsvetenskap 3 (HT 2019) 201944-202003 2 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap, eller Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi eller motsvarande samt godkända kurser om 30 hp i något eller några av ämnena: psykologi, lingvistik, filosofi, neurovetenskap,  antropologi eller motsvarande, eller Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena Psykologi eller Neurovetenskap samt godkända kurser om  30 hp i datavetenskap eller motsvarande. 6 hp inom design (t ex en av  kurserna "Interaktionsdesign 6 hp", "Avancerad interaktionsdesign 6 hp").

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna :

 • motivera valet av designtekniker utifrån designfråga, -problem och -situation
 • argumentera för/emot en design med hjälp av relevanta begrepp ur designteori
 • självständigt utföra korta designsprints
 • utforska problem- och lösningsrymden till en skälig nivå
 • använda skissning som ett centralt angreppssätt för analys- och syntesarbete
 • bygga en fysisk interaktiv prototyp i en plattform
 • ge konstruktiv kritik på andras designarbeten och ta emot kritik på ett konstruktivt sätt
 • värdera hur mycket information som behövs för att fatta designbeslut
 • fatta designbeslut även på bristfällig grund 
 • reflektera över egna val av angreppssätt och designtekniker
 • identifiera sitt eget behov av vidare kompetensutveckling

Kursinnehåll

Kursen behandlar 

 • teorins roll i designpraktiken
 • skisser i utforskning av designrymder
 • fysiska prototyper
 • animerade prototyper
 • beslutfattande i designpraktik
 • kritikens roll i designpraktiken

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, designarbeten och seminarier. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, individuellt och i grupp.

Examination

Kursen examineras skriftligen och muntligen genom individuella inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DIP1 Digital portfolio 5 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriska seminarier 1 hp U, G

Artiklar

En samling artiklar kommer tillhandahållas via kurshemsidan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.