Interaktionsdesign, studiokurs, 6 hp

Interaction Design, studio course, 6 credits

769A04

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mattias Arvola

Kursansvarig

Mattias Arvola

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2021) 202144-202202 2 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2021) 202144-202202 2 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi
  samt
  Godkänd kurs 30 hp i något av ämnena:
  - psykologi
  - lingvistik
  - filosofi
  - neurovetenskap
  - antropologi
  eller
  Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena:
  - Psykologi
  - Neurovetenskap
  samt
  Godkänd kurs 30 hp i datavetenskap

   
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:​

 • redogöra för skissernas och prototypernas roll i utforskning av designrymden och bruks-/upplevelsekvaliteter inom interaktionsdesign och UX med stöd i aktuella forskningsartiklar
 • självständigt planera, genomföra och redovisa korta projekt inom interaktionsdesign och UX genom att utforska designrymden med motiverade skissnings- och prototypningsmetoder samt fatta designbeslut med begränsad information
 • utvärdera arbeten inom interaktionsdesign och UX genom att argumentera för egna designförslag och ge konstruktiv kritik på andras arbeten
 • visa ett reflekterande förhållningssätt som interaktionsdesigner i relation till samhälleliga normer, samt eget behov av vidare kompetens- och kunskapsutveckling

Kursinnehåll

I kursen behandlas:

 • teorins roll i designpraktiken
 • skisser i utforskning av designrymder
 • fysiska prototyper
 • animerade prototyper
 • beslutfattande i designpraktik
 • kritikens roll i designpraktiken

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, designarbeten och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter i en digital portfolio, betygsskala: UV
 • muntliga presentationer i seminarier, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på de individuella skriftliga uppgifterna.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DIP1 Digital portfolio 5 hp U, G, VG
OBL1 Obligatoriska seminarier 1 hp U, G

Artiklar

En samling artiklar kommer tillhandahållas via kurshemsidan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.