Tjänstedesign, studiokurs, 12 hp

Service Design, studio course, 12 credits

769A05

Kursen är nedlagd. Ersätts av 769A15.
Alla nedanstående kurstillfällen är inställda.

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Stefan Holmlid

Kursansvarig

Stefan Holmlid

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF Obs!
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 2 (VT 2020) 202004-202023 2 Svenska Linköping, Valla V INSTÄLLD

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi
 • Godkänd kurs 30hp i något av ämnena:
  - psykologi
  - lingvistik
  - filosofi
  - neurovetenskap
  - antropologi
  eller motsvarande
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena:
  - Psykologi
  - Neurovetenskap
 • Godkänd kurs 30hp i datavetenskap
  samt
 • 12 hp inom design varav minst 6 hp på avancerad nivå (t ex 2 av  kurserna "Interaktionsdesign 6 hp", "Avancerad interaktionsdesign 6 hp", "Interaktionsdesign studio 6 hp")
  samt
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Studenterna ska utveckla avancerade kunskaper, förmågor och attityder i och om design baserat på tjänsteverksamheters behov av design, givet ett specifikt utmaningsområde av samhällelig och teknisk karaktär. Efter avslutad kurs ska den  studerande kunna:

 • Förklara och använda teorier och metoder från design för tjänster och tjänstesystem
 • Välja lämpliga designmetoder och -verktyg samt använda dessa i en verklig tjänstesystemskontext, som involverar multipla aktörer i designprocessen
 • Reflektera över design metoder och verktyg I relation till tjänstesystem och samskapande av värden
 • Reflektera över ett givet tema och dess implikationer för utmaningskontexten, baserat på kunskap om temats centrala koncept
 • Integrera och tillämpa disciplinära färdigheter i ett mångdisciplinärt sammanhang
 • Utveckla förståelse för ett utmaningsområde och dess kontexter genom fältstudier och relevant teori, samt genom att integrera kunskap från många olika perspektiv
 • Syntetisera och kommunicera sådan kunskap till gagn för ett pågående designarbete
 • Sammanställa och presentera design resultat i online media

Genom kursen skall studenten dessutom vidareutveckla sin förmåga och förståelse för att arbeta med designkritik, designhistoria, samt ansvarsfull design.

Kursinnehåll

Studenter engagerar sig i tjänstesystemsammanhang där det finns designutmaningar rörande adaptiva system, policyutveckling, medborgardeltagande, samproduktion och resursintegration. Exempel på sådana sammanhang kan vara välfärd, omsorg och hälsa, samt migration.

Innehållet i kursen omfattar, designundersökningsmetoder, synkrona och diakrona gestaltningsmetoder, statisk och dynamisk prototyping, faciliteringsarbete, modellering i tjänsteutveckling, samskapande av värden, resursintegration, social innovation, designkritik, ansvarsfull design, bedömning av designarbete

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är studiobaserad, med föreläsningar, handledning och seminarier. Arbetet sker i team och individuellt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuellt projektmaterial, betygsskala UV
 • designprojekt i grupp, betygsskala UV
 • individuell tematisk uppgift, betygsskala UV
 • aktivt deltagande i inledande designövning, betygsskala UG​

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst två av de VG-grundande momenten.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

​Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.