Designforskningsmetoder, 6 hp

Design Research Methods, 6 credits

769A06

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Stefan Holmlid

Kursansvarig

Jonas Löwgren

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Masterprogram i kognitionsvetenskap 3 (HT 2019) 201944-202003 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap, eller Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi eller motsvarande samt godkända kurser om 30hp i något eller några av ämnena: psykologi, lingvistik, filosofi, neurovetenskap,  antropologi eller motsvarande, eller Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena Psykologi eller Neurovetenskap samt godkända kurser om  30hp i datavetenskap eller motsvarande. 12 hp inom design varav minst 6hp på avancerad nivå (t ex 2 av  kurserna "Interaktionsdesign 6hp", "Avancerad interaktionsdesign 6hp", "Interaktionsdesign studio 6hp").

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • analysera och tolka design med grund i teorier från designvetenskaplig forskning
  • jämföra och kritiskt granska olika forskningsinriktningar och forskningsmetoder i design och relatera dem till varandra
  • tolka och kritiskt granska designforskningsprojekt och bedöma deras vetenskaplighet

Kursinnehåll

Inom kursen behandlas ett antal översikter över designvetenskaplig forskning. Olika forskningsinriktningar, med tillhörande metoder och tekniker, introduceras för individuell fördjupning, genom fokus på tillämpning i design och produktutvecklingssammanhang, eller för upplägg av studier i designforskning.

Kursen sträcker sig över systematiska, reflexiva och kritiska metoder för designforskning.

Kursen innefattar även planering och genomförande av studier av och i design, vilket kan användas som en förberedande planering av ett kommande skriftligt arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av seminarier och planering av eget forskningsarbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom en individuell skriftlig rapport, samt aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Inlämningsuppgift 2 hp U, G
UPG2 Inlämningsuppgift 4 hp U, G, VG

Artiklar

Kurslitteraturen består av ett urval artiklar som publiceras på kurshemsidan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.