Kognition, emotion och beslutsfattande, 6 hp

Cognition, Emotion, and Decision Making, 6 credits

769A07

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Daniel Västfjäll

Kursansvarig

Fredrik Stjernberg, Daniel Västfjäll

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2019 201934-201943 - Engelska Linköping, Valla
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2019) 201934-201943 2 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Masterprogram i kognitionsvetenskap 3 (HT 2019) 201934-201943 2 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap, eller Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi eller motsvarande samt godkända kurser om 30hp i något eller några av ämnena: psykologi, lingvistik, filosofi, neurovetenskap,  antropologi eller motsvarande, eller Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena Psykologi eller Neurovetenskap samt godkända kurser om  30hp i datavetenskap eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för central forskning inom kognition och emotion
 • redogöra för samspelet mellan emotionella och kognitiva system i hjärnan
 • förklara samband mellan olika miljöfaktorer, emotioner och kognition
 • kritiskt värdera centrala kognitionspsykologiska teorier och modeller om emotion
 • tillämpa teorier om samspelet mellan emotionella och kognitiva system på människors beteende i olika situationer, särskilt sådana som inbegriper bedömningar, beslut och preferenser
 • diskutera centrala forskningsresultat inom beslutsteorin
 • förklara hur forskningsresultat och frågor som diskuteras inom beslutsteorin är knutna till grundläggande uppfattningar om emotion och kognition

Kursinnehåll

Kursen behandlar samspelet mellan kognition, emotion och beslutsfattande. Detta innefattar perspektiv och resultat från olika områden och discipliner, där olika metoder, både empiriska och mer teoretiska, har använts.

Ämnen och problem som behandlas i kursen är:

 • kognitionsvetenskapliga teorier om emotion
 • den neuropsykologiska basen för samspelet mellan kognition och emotion, inklusive neuroanatomiska och neurokemiska aspekter
 • evolutionspsykologiska teorier kring emotion och kognition
 • samband mellan fysisk miljö och emotion
 • emotionell design
 • olika teorier om hur människor fattar beslut

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utföra självstudier.

Examination

Examinationen består av muntliga uppgifter, skriftliga inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen. Aktivt deltagande vid seminarier. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
HEM1 Hemtentamen 6 hp U, G, VG

Artiklar

Ett urval av artiklar som publiceras på kurshemsidan.

Kompendier

Weatherson, B., Decision Theory

Kompendiet kommer att tillhandahållas via kurshemsidan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.