Kroppsbaserad, situerad och distribuerad kognition, 6 hp

Embodied, Situated, and Distributed Cognition, 6 credits

769A08

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Tom Ziemke

Kursansvarig

Tom Ziemke

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2020 202036-202102 Engelska Linköping, Valla
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2020) 202036-202102 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2020) 202036-202102 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap, eller Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi eller motsvarande samt godkända kurser om 30hp i något eller några av ämnena: psykologi, lingvistik, filosofi, neurovetenskap,  antropologi eller motsvarande, eller Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena Psykologi eller Neurovetenskap samt godkända kurser om  30hp i datavetenskap eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • redogöra för och kritiskt granska aktuella forskningsfrågor, resultat och teorier som berör kroppsbaserad, situerad och distribuerad kognition
  • argumentera för vilken relevans aktuell forskning har för olika delområden inom det kognitionsvetenskapliga området, som filosofi, psykologi, neurovetenskap, lingvistik och artificiell intelligens
  • kritiskt reflektera över de implikationer som forskningen har på utvecklingen av interaktiva teknologier

Kursinnehåll

Inom kursen behandlas aktuell kognitionsvetenskaplig forskning, med fokus på kroppsbaserad, situerad och distribuerad kognition.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av seminarier. Utöver detta ska den studerande bedriva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuella muntliga seminariepresentationer och aktivt deltagande vid seminarier. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska seminarier 1 hp U, G
RED1 Muntlig redovisning 5 hp U, G, VG

Artiklar

Artiklar som tillhandahålls på kurshemsidan, samt som sökes på egen hand av studenten.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.