Human Factors, 6 hp

Human Factors, 6 credits

769A09

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Erik Prytz

Kursansvarig

Erik Prytz

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2019 201944-202003 - Engelska Linköping, Valla
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2019) 201944-202003 1 Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Masterprogram i kognitionsvetenskap 3 (HT 2019) 201944-202003 1 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap, eller Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi eller motsvarande samt godkända kurser om 30hp i något eller några av ämnena: psykologi, lingvistik, filosofi, neurovetenskap,  antropologi eller motsvarande, eller Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena Psykologi eller Neurovetenskap samt godkända kurser om  30hp i datavetenskap eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna

  • redogöra för och kritiskt diskutera teorier och modeller inom områdena Human Factors och Resilience Engineering
  • tillämpa metoder för att analysera komplexa system och människans roll i dessa
  • identifiera, avgränsa och analysera ett människa-maskinsystem från ett Human Factors eller Resilience Engineering-perspektiv

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande områden:

  • Centrala teorier och modeller inom fältet Human Factors och Resilience Engineering som kan användas för att beskriva, förstå och analysera komplexa system och människans roll i dessa.
  • Centrala begrepp kopplade till området.
  • Metoder för att analysera och beskriva komplexa system och människans roll i dessa.
  • Aktuell forskning inom området Human Factors

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningar och seminarier. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier, genomförande av praktiska övningar, samt ett individuellt projekt som redovisas såväl muntligt som skriftligt. Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laboration 1 hp U, G
OBL1 Obligatoriska seminarier 2 hp U, G
UPG1 Skriftlig redovisning 3 hp U, G, VG

Artiklar

Lista med artiklar som tillhandahålls via hemsidan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.