Intelligenta virtuella agenter och sociala robotar, 6 hp

Intelligent Virtual Agents and Social Robots, 6 credits

769A12

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Annika Silvervarg

Kursansvarig

Annika Silvervarg

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2020) Svenska Linköping, Valla V
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2020) Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi eller motsvarande
 • Godkänd kurs 30hp i något av ämnena:
  - psykologi
  - lingvistik
  - filosofi
  - neurovetenskap
  - antropologi
  eller motsvarande
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena:
   - Psykologi
   - Neurovetenskap
 • Godkänd kurs 30hp i datavetenskap eller motsvarande
  samt
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för och kritiskt granska aktuella forskningsfrågor, resultat och teorier som berör intelligenta virtuella agenter och sociala robotar
 • diskutera begräsningar och möjligheter i de teknologier som används för utveckling och implementation av intelligenta virtuella agenter och sociala robotar
 • kritiskt reflektera över hur utveckling och användning av sådana teknologier påverkar människans interaktion med intelligenta virtuella agenter och sociala robotar
 • självständigt genomföra ett utvecklings- och utvärderingsprojekt med intelligenta virtuella agenter eller sociala robotar 

Kursinnehåll

Kursen täcker teorier, metoder och teknologier i forskningsfronten av området. Den behandlar aktuella teoretiska frågor men även praktisk kunskap i implementation och/eller utvärdering av agent- eller robot-baserade interaktiva system med fokus på samspel människa-system.

Kursen täcker följande teoretiska områden:

 • Interaktion genom naturligt språk och icke-verbal kommunikation
 • Kroppsliga aspekter
 • Visuellt utseende inklusive kön, etnicitet, antropomorfism
 • Metoder för utveckling och utvärdering
 • Tillämpningsområden, t ex lärande, träning, hälsa, nöje

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig rapport och muntlig presentation av projektarbete, betygsskala: UV

Slutbetyg: För VG på kursen krävs VG på den projektarbetet samt G på övriga moment. För G på kursen krävs G på samtliga moment.


Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Obligatoriska seminarier 2 hp U, G
PRO1 Projektarbete 4 hp U, G, VG

Artiklar

Kurslitteraturen består av ett urval artiklar som publiceras på kurshemsida

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.