Tjänstedesign, studiokurs, 12 hp

Service Design, studio course, 12 credits

769A15

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Stefan Holmlid

Kursansvarig

Stefan Holmlid

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 2 (VT 2020) 202004-202023 2 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datalogi
 • Godkänd kurs 30hp i något av ämnena:
  - psykologi
  - lingvistik
  - filosofi
  - neurovetenskap
  - antropologi
  eller motsvarande
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena:
  - Psykologi
  - Neurovetenskap
 • Godkänd kurs 30hp i datavetenskap
  samt
 • 12 hp inom design varav minst 6 hp på avancerad nivå (t ex 2 av  kurserna "Interaktionsdesign 6 hp", "Avancerad interaktionsdesign 6 hp", "Interaktionsdesign studio 6 hp")
  samt
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • förklara och tillämpa teorier och metoder från design för tjänster och tjänstesystem
 • välja lämpliga designmetoder och -verktyg samt använda dessa i en verklig tjänstesystemskontext, som involverar multipla aktörer i designprocessen
 • reflektera över designmetoder och verktyg i relation till tjänstesystem och samskapande av värden
 • reflektera över ett givet tema och dess implikationer för utmaningskontexten, baserat på kunskap om temats centrala koncept
 • integrera och tillämpa disciplinära färdigheter i ett mångdisciplinärt sammanhang
 • redogöra för ett utmaningsområde och dess kontexter genom fältstudier och relevant teori, samt genom att integrera kunskap från många olika perspektiv
 • syntetisera och kommunicera designarbete
 • sammanställa och presentera designresultat i online media
 • tillämpa designkritik, designhistoria, samt ansvarsfull design

Kursinnehåll

I kursen behandlas tjänstesystem där det finns designutmaningar rörande adaptiva system, policyutveckling, medborgardeltagande, samproduktion och resursintegration. Tjänstesystem kan vara välfärd, omsorg och hälsa, samt migration.

Innehållet i kursen omfattar designundersökningsmetoder, synkrona och diakrona gestaltningsmetoder, statisk och dynamisk prototyping, faciliteringsarbete, modellering i tjänsteutveckling, samskapande av värden, resursintegration, social innovation, designkritik, ansvarsfull design och bedömning av designarbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är studiobaserad, med föreläsningar, handledning och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuellt projektmaterial, betygsskala UV
 • gruppvisa designprojekt, betygsskala UV
 • individuell tematisk uppgift, betygsskala UV
 • aktivt deltagande designövning, betygsskala UG​

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst två av de VG-grundande momenten. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
 

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DES1 Inledande designövning 1 hp U, G
UPG1 Individuell tematisk uppgift 4 hp U, G, VG
DES2 Designprojekt 6 hp U, G, VG
UPG2 Individuellt projektmaterial 1 hp U, G, VG

Övrigt

Vetenskapliga artiklar, rapporter och kataloger, böcker relaterade till utmaningsområdet, och till behovet av designkunskaper.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.