Kognition, emotion och beslutsfattande, 6 hp

Cognition, Emotion, and Decision Making, 6 credits

769A17

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Daniel Västfjäll

Kursansvarig

Fredrik Stjernberg

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2022 202235-202302 2 Engelska Linköping, Valla
F7MKT Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2022) 202235-202302 2 Engelska Linköping, Valla O
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2022) 202235-202302 2 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap

eller

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datavetenskap
 • 6 hp godkända i programmering
 • 30 hp godkända i psykologi varav minst 6 hp kognitiv psykologi eller kognitiv neurovetenskap och minst 6 hp forskningsmetod

eller

 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena psykologi eller kognitiv neurovetenskap
 • 6 hp godkända i forskningsmetod
 • 30 hp godkända i datavetenskap varav minst 6 hp i programmering

samt

 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för forskning inom kognition och emotion
 • redogöra för samspelet mellan emotionella och kognitiva system i hjärnan
 • förklara samband mellan miljöfaktorer, emotioner och kognition
 • kritiskt värdera centrala kognitionspsykologiska teorier och modeller om emotion
 • tillämpa teorier om samspelet mellan emotionella och kognitiva system på människors bedömningar, beslut och preferenser i olika situationer
 • diskutera forskning inom beslutsteori
 • förklara hur beslutsteori relaterar till uppfattningar om emotion och kognition

Kursinnehåll

I kursen behandlas samspelet mellan kognition, emotion och beslutsfattande.  Detta innefattar perspektiv och resultat från olika områden och discipliner inom psykologi och filosofi.

Centralt innehåll som behandlas i kursen är:

 • kognitionsvetenskapliga teorier om emotion
 • den neuropsykologiska basen för samspelet mellan kognition och emotion, inklusive neuroanatomiska och neurokemiska aspekter
 • evolutionspsykologiska teorier kring emotion och kognition
 • samband mellan fysisk miljö och emotion
 • emotionell design
 • olika teorier om hur människor fattar beslut.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • skriftliga och muntliga individuella inlämningsuppgifter, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • skriftlig individuell tentamen, betygsskala: EC

För Godkänt (E) slutbetyg krävs Godkänt (E) på hemtentamen samt Godkänt på övriga moment. Högre betyg baseras på tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Skriftlig och muntlig uppgift 2 hp U, G
OBL1 Obligatoriska seminarier 1 hp U, G
HEM1 Hemtentamen 3 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.