Human Factors, 6 hp

Human Factors, 6 credits

769A19

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Erik Prytz

Kursansvarig

Erik Prytz

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Tredjedelsfart, Dagtid) HT 2022 202244-202302 1 Engelska Linköping, Valla
F7MKT Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2022) 202244-202302 1 Engelska Linköping, Valla O
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2022) 202244-202302 1 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet Kognitionsvetenskap
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datavetenskap
 • 6 hp godkända i programmering
 • 30 hp godkända i psykologi varav minst 6 hp kognitiv psykologi eller kognitiv neurovetenskap och minst 6 hp forskningsmetod
  eller
 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena psykologi eller kognitiv neurovetenskap
 • 6 hp godkända i forskningsmetod
 • 30 hp godkända i datavetenskap varav minst 6 hp i programmering
  samt
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för och kritiskt diskutera teorier, modeller och metoder in Human Factors både muntligen såväl som skriftligen
 • tillämpa Human Factors-metoder för att studera komplexa företeelser, frågeställningar och fenomen av vetenskapligt eller samhälleligt intresse
 • analysera och tolka studerade företeelser, frågeställningar och fenomen utifrån relevanta och aktuella vetenskapliga teorier och modeller inom Human Factors
 • reflektera över och problematisera kring aktuell forskning inom området Human Factors utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • generalisera aktuell Human Factors-forskning till samhällsrelevanta frågeställningar och identifiera behov av ytterligare kunskapsutveckling

Kursinnehåll

I kursen behandlas teorier, modeller och metoder inom Human Factors samt centrala begrepp kopplade till dessa. Detta kan exempelvis vara automation, fysisk ergonomi, expertis, mänskliga fel, individuella skillnader, mänsklig prestation i extrema miljöer, makrokognition, situationsmedvetenhet, stress, uppgiftsanalys, teamprestation, träning och utbildning, förstärkt kognition, vigilans, varningar och larm-design, kommunikation eller mental arbetsbelastning. I kursen behandlas även aktuell forskning inom Human Factors och dess relation till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: EC
 • individuella skriftliga inlämningar inför och aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • praktiska övningar i grupp med skriftliga inlämningar, betygsskala: UG

För Godkänt (E) slutbetyg krävs Godkänt (E) på tentamen samt Godkänt på övriga moment. Högre betyg baseras på den individuella skriftliga tentamen. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laborationer 1 hp U, G
OBL1 Obligatoriska seminarier 2 hp U, G
HEM1 Hemtentamen 3 hp EC

Artiklar

Ett urval av artiklar som publiceras på kurshemsidan.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.