Aktuella teman i kognitionsvetenskap, 6 hp

Current Themes in Cognitive Science, 6 credits

769A20

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Fredrik Stjernberg

Kursansvarig

Fredrik Stjernberg

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MKT Kognitionsvetenskap, masterprogram 1 (HT 2022) 202235-202243 3 Svenska Linköping, Valla O
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 3 (HT 2022) 202235-202243 3 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap

eller

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datavetenskap
 • 6 hp godkända i programmering
 • 30 hp godkända i psykologi varav minst 6 hp kognitiv psykologi eller kognitiv neurovetenskap och minst 6 hp forskningsmetod

eller

 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena psykologi eller kognitiv neurovetenskap
 • 6 hp godkända i forskningsmetod
 • 30 hp godkända i datavetenskap varav minst 6 hp i programmering

samt

 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • använda filosofiska begrepp för att beskriva människans mentala förmågor och egenskaper
 • diskutera och jämföra teorier om mentala representationer och kognitiv arkitektur
 • redogöra för diskussioner där kognitionsforskning, neurofysiologi, medvetandefilosofi och lingvistik möts
 • relatera dessa diskussioner till aktuella problem inom kognitionsvetenskaplig forskning, även till frågor om hur kognitionsvetenskap bäst ska bedrivas
 • bedöma hur könsneutrala teorier om kognition kan ha för inverkan på frågor om jämställdhet
 • undersöka hur kognitionsvetenskapliga begrepp och teorier används i arbetslivet
 • förklara relationen mellan kognitionsvetenskapens teoretiska grundvalar och ämnets inverkan på samhällelig hållbarhet

Kursinnehåll

I kursen behandlas:

 • olika teorier om mentala representationer
 • frågor kring samspelet mellan de olika nivåerna i en kognitiv arkitektur
 • centrala uppfattningar om vad kognition är och hur kognition bör studeras
 • samhälleliga aspekter, såsom hållbarhetsaspekter, av kognitionsvetenskapliga teorier
 • samspelet mellan kognitionsvetenskaplig teoribildning och idéer om jämställdhet eller likheter och skillnader mellan könen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • individuella skriftliga inlämningar inför och aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • praktiska övningar i grupp med skriftliga inlämningar, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
HEM1 Hemtentamen 4 hp U, G, VG
SEM1 Seminarier 1 hp U, G
PRA1 Praktiska övningar i grupp 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.