Masteruppsats i Kognitionsvetenskap, 30 hp

Master Thesis in Cognitive Science, 30 credits

769A40

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Peter Berggren

Kursansvarig

Peter Berggren

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MKT Kognitionsvetenskap, masterprogram 4 (VT 2024) 202403-202422 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Kursen ges för

 • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet kognitionsvetenskap

eller

 • Kandidatexamen 180 hp i huvudområdet datavetenskap
 • 6 hp godkända i programmering
 • 30 hp godkända i psykologi varav minst 6 hp kognitiv psykologi eller kognitiv neurovetenskap och minst 6 hp forskningsmetod

eller

 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena psykologi eller kognitiv neurovetenskap
 • 6 hp godkända i forskningsmetod
 • 30 hp godkända i datavetenskap varav minst 6 hp i programmering

samt

 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå 
   

samt

 • Godkänd Aktuella teman i kognitionsvetenskap, 6 hp; Avancerad interaktionsdesign, 6 hp; Kognition, emotion och beslutsfattande, 6 hp; Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp; Human factors, 6 hp och Kognitionsvetenskapligt projektarbete I, 12 hp
 • 18 hp godkända i följande kurser: Tjänstedesign, studiokurs, 12 hp; Tänkande med representationer, 6 hp; Utvärdering och kognitiv mätning, 6 hp; Avancerad statistik, 6 hp; Risk- och olycksanalys, 6 hp  eller Avancerad interaktionsanalys, 6 hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna: 

 • självständigt formulera ett relevant forskningsproblem, samt planera genomförandet av ett kognitionsvetenskapligt forskningsarbete
 • redovisa en självständig sökning, sammanställning och kritisk analys av tidigare forskning och teori av relevans för ett valt kognitionsvetenskapligt område
 • självständigt välja, använda och redogöra för vetenskapliga metoder i ett kognitionsvetenskapligt forskningsarbete
 • självständigt använda relevanta teorier och tidigare forskningsresultat för att analysera och med alternativa tolkningar diskutera resultaten från det egna forskningsarbetet
 • diskutera forskningsarbetets implikationer för relevanta intressenter och för samhället i stort
 • diskutera forskningsarbetets validitet och potentiella metodologiska begränsningar med ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt
 • diskutera etiska överväganden i ett forskningsarbete
 • skriva en vetenskaplig rapport med akribi 
 • i en vetenskaplig diskussion, kritiskt granska samt försvara ett kognitionsvetenskapligt forskningsarbete

Kursinnehåll

Kursen innehåller planering, genomförande och rapportering av ett kvalificerat, självständigt forskningsarbete. I kursen ingår även ämnes- och metodkunskaper, kritisk granskning, samt värdering och diskussion av andra självständiga arbeten. I kursen behandlas ett aktuellt forskningsproblem som väljs i samråd med examinator inom ett kognitionsvetenskapligt profilområde, exempelvis funktionsnedsättning och samhälle, design, utveckling och/eller utvärdering av tekniska artefakter, eller studier av komplexa sammansatta system.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av seminarier, individuellt självständigt arbete och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Om det finns särskilda skäl, och om handledningsresursen inte förbrukats under aktuell termin, kan kursansvarig lärare i samråd med handledare besluta att erbjuda handledning under nästkommande termin. 

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig projektplan, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppsats, betygsskala: UV
 • individuellt muntligt försvar av uppsats, betygsskala: UG
 • individuell muntlig opposition på annan students uppsats, betygsskala: UG
 • auskultation på andra framläggningar av masteruppsatser, betygsskala: UG

För slutbetyg Godkänd krävs betyget Godkänd på samtliga moment. För slutbetyg Väl godkänd krävs dessutom betyget Väl godkänd på den individuella skriftliga uppsatsen. 

Om studenten inte slutför uppsatsarbetet inom givna tidsramar kan betyget väl godkänd ej erhållas. Handledning ges i högst 12 månader efter kurstart. Därefter kan examinator i särskilda fall besluta om ytterligare handledningstid.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPS Masteruppsats 30 hp U, G, VG

Övrigt

Kurslitteratur

Kurslitteratur

Kurslitteratur publiceras på kurshemsidan. En sammanställning av programmets kurslitteratur publiceras även i programrummet på Lisam. 

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.