Labour Economics, 7.5 hp

Labour Economics, 7.5 credits

770A03

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ali Ahmed

Kursansvarig

Ali Ahmed

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram 2 (VT 2021) 202109-202113 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

Genomgången Nationalekonomi grundkurser 30hp, Nationalekonomi fortsättningskurser 30hp och Nationalekonomi fördjupningskurser 30hp med minst 60hp godkända eller motsvarande. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
- analysera, tillämpa och bemästra teorier inom arbetsmarknadsekonomi; 
- identifiera och förklara olika fenomen på arbetsmarknaden;
- kritiskt förhålla sig till och utveckla nya idéer baserat på empiriska resultat, rapporter och vetenskapliga artiklar inom arbetsmarknadsekonomi.

Kursinnehåll

Förståelse inom traditionella ämnen ska stärkas samt en introduktion till moderna teman inom arbetsmarknadsekonomi ges. Fördjupning i minst ett nutida ämne inom arbetsmarknadsekonomi som läraren och studenten bestämmer tillsammans. Relationen mellan teoretisk och empirisk arbetsmarknadsekonomisk forskning kommer att framhävas i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Svenska eller engelska.

Examination

Examination sker i form av en lärandeportfölj där aktivt deltagande i seminarier, inlämningsuppgifter och en individuell skriftlig hemtentamen kommer att ingå. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen. 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.