Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp

Bachelor Thesis in Economics, 15 credits

770G13

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Peter Andersson

Kursansvarig

Peter Andersson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202514-202523 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202514-202523 Svenska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202514-202523 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202514-202523 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202514-202523 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202514-202523 Svenska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202514-202523 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

Nationalekonomi 1, 30 hp grundnivå samt Nationalekonomi 2, 30 hp fortsättningsnivå eller motsvarande med minst 45 hp godkända.

Lärandemål

  Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- självständigt planera, genomföra samt muntligen och skriftligen redovisa ett arbete inom det nationalekonomiska vetenskapsområdet.
- identifiera och formulera ett relevant problem och med lämplig metod uppnå arbetets syfte,
- söka och kartlägga relevant vetenskaplig litteratur och författa en aktuell teoriöversikt inom nationalekonomi,
- tolka och analysera, för det valda problemet och syftet, relevant empiri med hjälp av ekonomisk teori/modell,
- redogöra för och tillämpa fördjupade ämneskunskaper inom nationalekonomi,
- skriftligt kommunicera med vetenskaplig stringens
- muntligt presentera, diskutera och försvara  med ett vetenskapligt förhållningssätt,
- kritiskt granska, värdera och diskutera andra arbeten med grundläggande vetenskaplig medvetenhet.

Kursinnehåll

  Kursen utgörs av:
- metodseminarier,
- handledning av uppsatsteam,
- seminariebehandling av uppsatser.
Under handledning utvecklas kunskaper och färdigheter om ekonomisk metod för att självständigt formulera och besvara ett problem inom nationalekonomi. Ämnet och problemet väljs i samråd med en erfaren uppsatshandledare. Handledaren hjälper till med att avgränsa och disponera uppsatsen, samt att granska innehåll, formalia och språk. Studenten tränas i att självständigt söka, värdera och referera källor, samt använda ekonomisk metod, att argumentera och analysera valt problem, teori och/eller empirisk data, och att samarbeta med andra genom att delta i seminariediskussioner av utkast och färdiga uppsatser. 

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformerna är självständigt arbete med stöd av individuell handledning av uppsatsteamet och/eller grupphandledning av uppsatsteam och seminarier. Uppsatsen skrivs normalt i team om två studenter. I undantagsfall, efter dispens från kursansvarig, utförs arbetet av en person. I kursen ingår att presentera disposition, tidsplan och utkast, att vara aktiv i granskningen av andra studenters texter, liksom att försvara den egna uppsatsen och opponera på annan uppsats vid ett slutseminarium. 

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarier, samt genom framläggande och försvar av uppsats och opposition på annan uppsats. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPSA Uppsats 12 hp U, G, VG
METD Metod 1 hp U, G
NÄRO Närvaro 1 hp U, G
OPPN Opponering 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.