Matematiska metoder i nationalekonomi, 7.5 hp

Mathematical Methods in Economics, 7.5 credits

770G17

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mimmi Gustafsson

Kursansvarig

Mimmi Gustafsson

Studierektor eller motsvarande

Camilla Strömbäck

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 202104-202108 Svenska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 202104-202108 Svenska Linköping
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 6 (VT 2021) 202104-202108 Svenska Linköping V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 6 (VT 2021) 202104-202108 Svenska Linköping V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 6 (VT 2021) 202104-202108 Svenska Linköping V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 6 (VT 2021) 202104-202108 Svenska Linköping V
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram 2 (VT 2021) 202104-202108 Svenska Linköping V
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 4 (VT 2021) 202104-202108 Svenska Linköping O

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Politices kandidatprogram
  • Civilekonomprogrammet
  • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

  • Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp med minst 15 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa de matematiska metoder som inom nationalekonomin används för att lösa jämvikts- och optimeringsproblem
  • lösa nationalekonomiska problem med hjälp av matematik

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:
- Statisk jämviktsanalys; grundläggande linjär algebra
- Komparativ statisk analys; derivator och differentialer för funktioner med en och flera variabler
- Optimeringsproblem; extremvärden för funktioner med en och flera variabler, optimering under bivillkor
- Dynamisk analys; integraler, grundläggande differential- och differensekvationer

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Svenska och/eller engelska.

Examination

Examinationen består av

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala UV

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.


Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG
DUGG Dugga 0 hp U, G

Böcker

Chiang, Alpha C., Wainwright, Kevin, Fundamental Methods of Mathematical Economics, New York: McGraw-Hill.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.