Hälsoekonomi och etik, 7.5 hp

Health Economics and Ethics, 7.5 credits

770G25

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Martin Henriksson

Kursansvarig

Martin Henriksson

Studierektor eller motsvarande

Camilla Strömbäck

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 202104-202108 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 202104-202108 Engelska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 6 (VT 2021) 202104-202108 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 6 (VT 2021) 202104-202108 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 6 (VT 2021) 202104-202108 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 6 (VT 2021) 202104-202108 Engelska Linköping, Valla V
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram 2 (VT 2021) 202104-202108 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet
 • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurs 30 hp med minst 15 hp godkända
 • Engelska 6/B
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

 • metodologiskt medvetet genomföra hälsoekonomiska beräkningar och analyser
 • tolka och kritiskt granska hälsoekonomiska utvärderingar
 • diskutera etiska principer för beslutsfattande inom sjukvården
 • analysera och integrera samhällsekonomiska, politiska och etiska policyaspekter relaterade till hälso- och sjukvård

Kursinnehåll

I kursen behandlas följande hälsoekonomiska teorier och metoder: 

 • Utbud och efterfrågan på hälsa och sjukvård
 • Marknadsmisslyckanden i sjukvården
 • Kostnadseffektivitetsanalys
 • Mätning av hälsorelaterad livskvalitet
 • Beslutsanalytisk modellering
 • Etiska implikationer av beslutsfattande i sjukvården
 • Rättviseteorier relaterade till sjukvård

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av föreläsningar, seminarier och grupparbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Undervisningsspråk: Engelska.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • inlämningsuppgifter i grupp, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.
 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
INLU Inlämningsuppgift 0 hp U, G
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Bhattachararaya, Hyde & Tu, Health Economics, Palgrave Macmillan.

Artiklar

Tinghög G, The Art of Saying No – The Economics and Ethics of Healthcare Rationing.

Additional readings on Lisam.

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:395442/FULLTEXT01.pdf

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.