Arbetsmarknadsekonomi, 7.5 hp

Labour Economics, 7.5 credits

770G27

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Roger Bandick

Kursansvarig

Roger Bandick

Studierektor eller motsvarande

Camilla Strömbäck

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 202109-202113 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 202109-202113 Engelska Linköping, Valla
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 6 (VT 2021) 202109-202113 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 6 (VT 2021) 202109-202113 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 6 (VT 2021) 202109-202113 Engelska Linköping, Valla V
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram 2 (VT 2021) 202109-202113 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurs 30 hp med minst 15 hp godkända
 • Engelska 6/B
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva, analysera och tillämpa teorier inom arbetsmarknadsekonomi
 • förklara olika fenomen på arbetsmarknaden ur ett ekonomiskt perspektiv
 • tolka och kritiskt förhålla sig till empiri och teori samt vetenskaplig litteratur inom arbetsmarknadsekonomi

Kursinnehåll

I kursen behandlas relationen mellan teoretisk och empirisk arbetsmarknadsekonomisk forskning och systematisk utveckling av teorier inom arbetsmarknadsekonomi. 

Kursen innehåller:

 • teorin om efterfrågan och utbud på arbetsmarknaden
 • arbetsmarknadsjämvikt
 • kompenserande löneskillnader
 • humankapital
 • lönestruktur
 • arbetskraftens rörlighet
 • invandring
 • diskriminering på arbetsmarknaden
 • fackföreningar
 • incitamentlön
 • arbetslöshet

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning består av föreläsningar, seminarier och grupparbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Svenska eller engelska.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell hemtentamen, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • skriftliga inlämningsuppgifter i grupp, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella hemtentamen.
 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG
Se Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.