Spelteori och politik, 7.5 hp

Game Theory and Politics, 7.5 credits

770G40

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Göran Hägg

Kursansvarig

Göran Hägg

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Anki Rune, administratör

Kinga Barrafrem, studierektor

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202504-202508 Svenska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202504-202508 Svenska Linköping, Valla
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 4 (VT 2025) 202504-202508 Svenska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 6 (VT 2025) 202504-202508 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp med minst 15 hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för grunderna i spelteori och dess analysmetoder
 • tillämpa spelteoretiska modeller för att analysera och begripliggöra strategiskt beteende inom nationell och internationell politik, politiska beslutsprocesser och förhandlingssituationer
 • tillämpa spelteoretisk analys för att identifiera orsaker samt möjliga lösningar till olika typer av samhällskonflikter
 • värdera den spelteoretiska analysens styrkor och svagheter i att analysera politik

Kursinnehåll

Kursen startar med att gå igenom de teoretiska grunderna i icke-kooperativ spelteori med fokus på hur teorin och metoden kan användas för att analysera jämvikter och strategiskt beteende inom politiska beslutsprocesser och förhandlingssituationer. Därefter studeras orsaker till, hantering av och effekterna av olika typer av politiska konflikter. Vidare behandlas spelreglers roll i att hushålla med kostnader i politiska beslutsprocesser. Spelteori används som utgångspunkt och referenspunkt för analys och diskussion.

I kursen behandlas:

 • Spel i normal och extensiv form för analys av gemensamma intressen, koordinering av samarbete samt orsaker till och hantering av intressekonflikter.
 • Skillnader i möjliga jämviktslösningar mellan spel som ej upprepas och spel som upprepas samt hur detta kan påverka det strategiska beteendet i intressekonflikter.
 • Begrepp som Nash-jämvikt, ’Backward Induction’, ’Subgame Perfection’ och fokalpunkter.
 • Hur utformningen av beslutsprocesser i form av röstningsmekanismer och agendasättning kan påverka utfallet av politiska beslut.
 • Analys av tomma och reella hot/löften i politiska förhandlingar och konflikter.
 • Irrationellt strategiskt beteende och dess effekt på politiskt förhandlingar och konflikter.
 • Hur strategiska drag, som exempelvis ’Commitments’ och ’Brinkmanship’, kan användas för att göra hot eller löften trovärdiga och därmed förbättra ett förhandlingsläge.
 • Incitamentsstrukturer bakom negativa konfliktspiraler som är svåra att bryta.
 • Vikten av att strategiskt vara helt förutsägbar för koordinering eller helt oförutsägbar för att undvika exploatering.
 • ’Tipping Points’ för analys av segregering och diskriminering.
 • Anseendemekanismer, signalering och dess koppling till politisk ideologi och förtroende till politiker, politiska partier och det politiska systemet.
 • Mekanismer som driver och upprätthåller tysta och muntliga överenskommelser samt implicita samförståndslösningar över tiden.

På kursen kommer de spelteoretiska verktygen tillämpas på ett urval av aktuella nationella och internationella politiska konflikter.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande bedriva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEMI Seminarium 1.5 hp U, G
TENT Skriftlig tentamen 6 hp U, G, VG

Böcker

Axelrod, Robert, , The Evolution of Co-Operation, Senaste upplagan. Penguin Books Ltd.

Axelrod finns översatt till svenska och heter då: Från konflikt till samverkan.

Dixit, Skeath & Reiley, , Games of Strategy, International Student Edition (4e eller 5e upplagan). WW Norton & Co.

Övrigt

Artiklar och övrig kurslitteratur som eventuellt tillkommer finns i lisamrummet.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.