Beräkningsmetoder för kulturella marknader och social dynamik, 7.5 hp

Computational Approaches to the Study of Cultural Markets and Social Dynamics, 7.5 credits

771A37

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Marc Keuschnigg

Kursansvarig

Miriam Hurtado Bodell

Studierektor eller motsvarande

Carl Nordlund
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MCD Computational Social Science, Master´s Programme - First and main admission round 3 (HT 2022) 202234-202238 Engelska Norrköping, Norrköping O
F7MCD Computational Social Science, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2022) 202234-202238 Engelska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Computational Social Science

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Computational Social Science

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom humaniora, samhällskunskap, kulturvetenskap, beteendevetenskap, naturvetenskap, datavetenskap eller ingenjörsvetenskap
 • Engelska 6
 • 45 hp godkända inom Computational Social Science
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • beskriva och analysera marknadshinder och överlevnadsstrategier för aktörer inom kulturindustrin
 • utvärdera rollen och betydelsen av mellanhänder mellan producenter och konsumenter på kulturella marknader
 • analysera konsumentbeteende i snabbt föränderliga och socialt synliga marknadsmiljöer
 • använda teorier och formella modeller för social påverkan och social diffusion
 • kritiskt diskutera aktuell empirisk forskning om kulturella marknader
 • kombinera kvantitativa metoder och kausal inferens från observationsdata för att analysera kulturella marknader

Kursinnehåll

I kursen behandlas kulturella marknader och deras dynamik. Kulturella marknader består av aktörer såsom ömsesidigt beroende producenter, konsumenter och mellanhänder engagerade i utbyten av kulturella artefakter såsom böcker, musik, filmer m.m. Fokus ligger på skillnader mellan aktörer och mellanhänder på kulturella marknader, samt de strategier som används för att navigera dessa marknadsmiljöer där produkter ofta är kortlivade, är svåra att mäta i objektiva mått på kvalitet och där utvärdering av nya kulturprodukter beror på social interaktion och delad förståelse. I kursen används kulturella marknader som exempel för att testa teorier om social påverkan och svårpredicerade, kollektivt producerade utfall. Jämförelse och tillämpning av klassiska och samtida teorier om kulturproduktion och konsumtion. Detta inkluderar tillämpning av formella modeller och statistiska tekniker från forskningen om social diffusion. Kursinnehållet fokuserar främst på ledande forskning som använder datorbaserade metoder för att studera social påverkan och social dynamik på kulturella marknader och på konsumentmarknader mer allmänt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk är engelska.

Examination

Kursen examineras genom

 • skriftlig essä, betygsskala: EC
 • muntlig presentation, betygsskala: EC

För godkänt betyg (E) på kursen krävs minst E på den skriftliga essän, samt Pass på den muntliga presentationen.

Slutbetyg på kursen bestäms av betyget på den skriftliga essän.

Detaljerad information om examinationen finns i kursens studieanvisning.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ESS1 Essä 6 hp EC
RED1 Muntlig redovisning 1.5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.