Tvärkulturellt ledarskap, 7.5 hp

Leadership across Cultures, 7.5 credits

772G01

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Olga Yttermyr

Kursansvarig

Olga Yttermyr

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 5 (HT 2022) 202239-202243 Engelska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 5 (HT 2022) 202239-202243 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2022) 202239-202243 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2022) 202239-202243 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2022) 202239-202243 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C
samt
minst 60 hp godkända inom programmet, eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna  

 • redogöra för samspelet mellan ledarskap och kultur i organisationer utifrån olika teoretiska perspektiv
 • identifiera och kritiskt analysera centrala frågor kring ledarskap i organisatoriska praktiker i olika delar och regioner av världen
 • kritiskt analysera utvecklingstendenser kring ledarskap och kultur som visas i olika organisatoriska kontexter och tvärkulturella miljöer
 • tillämpa teoretisk kunskap om ledarskap och kultur i analyser av praktiska fall

Kursinnehåll

I kursen fokuseras på begreppet kultur på såväl nationell, regional, som organisatorisk nivå, samt på teorier och praktik av ledarskap. I kursen introduceras både klassiska och samtida teoretiska perspektiv för att stödja kritiska analyser av kulturens och ledarskapets roll som drivkrafter i organisationer och samhällen. Trender och utmaningar som ledare ställs inför när de leder team inom och över olika kulturella miljöer utforskas. I kursen ges inspiration från praktiska fall och belyser krav för att vara ledare i en globaliserad värld och hur nytta kan dras av kulturell mångfald. Teoretiska och praktiska verktyg för tvärkulturellt ledarskap behandlas. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, grupparbeten och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska.

Examination

Examinationen sker genom:  

 • aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UG
 • skriftliga individuella uppgifter, betygsskala: UV
 • muntliga individuella uppgifter, betygsskala: UV
 • skriftliga gruppuppgifter, betygsskala: UV
 • muntliga gruppuppgifter, betygsskala: UV

Varje examinerande del ger ett antal kurspoäng. 

För Godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på alla examinerande delar, med minst 50 % av möjliga kurspoäng.  

För Väl godkänt krävs minst 80 % av möjliga kurspoäng. 
 

Detaljerad information finns i kursens studieanvisning.

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OBL1 Deltagande i seminarier och workshops 2 hp U, G
UPG1 Individuella uppgifter 3 hp U, G, VG
GRP1 Gruppuppgifter 2.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.