Effektiv samverkan med frivilliga i räddning och respons, 1.5 hp

Efficient Collaboration with Voluntary First Responders, 1.5 credits

77GU39

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Uppdragsutbildning

Examinator

Rebecca Stenberg

Kursansvarig

Rebecca Stenberg

Studierektor eller motsvarande

Åsa-Karin Engstrand
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2019 201942-201942 Svenska Linköping

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

GXX

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

  • utveckla samverkan med frivilliga i räddning och respons
  • redogöra för verksamhetsmässiga och juridiska villkor för frivillighet
  • redogöra för olika samverkansformer och miljöer i Sverige och internationellt
  • systematiskt inventera och analysera lokala behov, resurser och förutsättningar för att bygga upp samverkan med frivilliga
  • sätta mål för och planering för verksamhet inklusive att planera för kommunikation, motiveringsarbete, utbildning och ledarskap
  • redogöra för vanliga framgångsfaktorer och fallgropar

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande områden och moment:
- Hur organiseras samverkan i olika miljöer i Sverige, t ex landsbygd versus förort, olika samverkansformer för olika ändamål. Systemsamverkan och operativ samverkan.
- Utblick över fältet internationellt: var står Sverige i relation till övriga världen? (Certified Emergency -Response Teams (CERT) – Ett exempel från hur man arbetar i USA).
- Lagstiftning, sekretess, organisation, försäkringsfrågor
- IT stöd, utrustning, utbildning och uppföljning
- Frivillighetens villkor, olika typer av frivilliga, att leda och motivera frivilliga
- Inventering, analys av förutsättningar för samverkan med frivilliga på hemmaplan, 
- Projektplanering, uppföljningsplan 
- Konkret planering för egna behov och uthållig samverkan

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshop och simuleringsövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • Aktivt deltagande i seminarier, workshops och simuleringsövningar
  • Individuell skriftlig rapport 

Detaljerad information återfinns i kursens studieanvisning.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinations/orm, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som styrs av förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760)

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.