Ockultism, satanism, new age och annan esoterism i västerländsk historia och nutid, 7.5 hp

Occultism, Satanism, New Age and other forms of Western Esotericism in Historical and Contemporary Perspective, 7.5 credits

790G11

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Fredrik Gregorius, Kjell O Lejon

Kursansvarig

Malin Fitger

Studierektor eller motsvarande

Carl-Magnus Carlstein

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Blandad undervisningstid) VT 2024 202404-202413 Svenska Ortsoberoende

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för samtida och historiska former av esoterism, med fokus på senmoderna fenomen som ockultism, new age och satanism inom religion och populärkultur. 
- diskutera uttolkning och historieanvändning inom dessa fenomen, samt hur globalisering, modernitet och sekularisering påverkar utvecklingen av dessa läror
- redogöra för olika sätt som esoterism ser på människan och de politiska och sociala ideal som framhålls
- redogöra för betydelsen av genus och etnicitet i konstruktionen av esoterism inom akademin och den betydelse detta har haft för esoterismens utformning
- orientera sig i den akademiska forskningen av estoterism och förstå dess historiska utveckling och de problemområden som forskningen har fokuserat på
- självständigt tillämpa kunskaper genom att presentera problemområden som rör esoterism i det moderna samhället

Kursinnehåll

Kursen tar upp hur samtida esoterism manifesterar sig inom religiösa och populärkulturella former, förstå dess historiska rötter och förstå hur den vetenskapliga forskningen om ämnet behandlar dessa fenomen. Kursen behandlar också esoterism både utifrån ett samtidsperspektiv och ett historiskt.  Kursen ägnas också åt esoteriska religioner med fokus på ockultism, new age och satanism samt den akademiska forskningen om ämnet och dess utveckling.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar och seminarier.  Andra former av undervisning kan förekomma som visning av filmavsnitt och studiebesök. Samtliga studenter förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, inlämningsuppgifter, hemtentamen samt muntlig presentation och opposition. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på alla moment. För Väl godkänt i slutbetyg krävs att minst 50 % av högskolepoängen som kan ge VG har betyget VG.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Skriftlig redovisning av uppgift som seminariebehandlas 1.5 hp U, G, VG
STN1 Skriftlig tentamen 6 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.