Hälsofrämjande arbetsterapi i ett välfärdsperspektiv, 24.0 hp

Occupational Therapy - Health Promotion and Welfare, 24.0 credits

8ATG55

Huvudområde

Arbetsterapi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jane Holstein

Kursansvarig

Jan Sandqvist

Studierektor eller motsvarande

Annika Öhman

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MGAT2 Arbetsterapeutprogrammet 5 (HT 2023) 202335-202402 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Arbetsterapi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Särskild information

Kursen ges under termin fem på arbetsterapeutprogrammet. I denna kurs ingår ett interprofessionellt moment; ”Kvalitet och lärande i arbetslivet” (3 hp). 

Kursen ges för

 • Arbetsterapeutprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen Hälsofrämjande arbetsterapi i ett välfärdsperspektiv, krävs:

 • godkänt betyg från kursen Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem I (termin 3) och godkänt betyg från kursen Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem II (termin 4) 
 • godkänt betyg från kursen Tillgänglighet och delaktighet i aktivitet (termin 4).

Dessutom krävs att förkunskapskraven till föregående kurser är uppfyllda enligt utbildningsplanen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Förklara fysiologiska och psykologiska mekanismers påverkan på uppkomst av sjukdom och hälsoproblem,
 • förklara hur livsvillkor och levnadsvanor kan påverka människors hälsa,
 • förklara hur fysisk och psykosocial miljö kan påverka människors hälsa,
 • övergripande beskriva hur välfärdssamhällets organisation, lagar och målsättningar påverkar människors hälsa, aktivitet och delaktighet och
 • förklara faktorer på individ-, grupp- och systemnivå som påverkar resultatet när förbättringsarbete genomförs.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Argumentera för hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och rehabiliterande interventioner för personer i arbetsför ålder,
 • tillämpa metoder för utredning och dokumentation inom medicinsk- och arbetslivsinriktad rehabilitering,
 • tolka statistisk data inom medicin och hälsa och 
 • tillämpa metoder och interprofessionellt lärande i förbättringsarbete.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Reflektera kring betydelsen av interprofessionell samverkan inom hälso- och sjukvården samt andra aktörer i välfärdssamhället,
 • reflektera kring etiska ställningstaganden vid hälsofrämjande sjukdomsförebyggande och rehabiliterande interventioner inom arbetsterapeutisk professionsutövning,
 • reflektera över utveckling och framtidsvisioner inom arbetsterapi,
 • värdera kommunikationsmönster och lärande i en interprofessionell arbetsgrupp vid förbättringsarbete.

Kursinnehåll

Kursen innehåller ämnesområdena: arbetsterapi 15 hp, psykologi 4,5 hp och sociologi 4,5 hp, vilka läses ämnesintegrerat. Kursens huvudsakliga innehåll innefattar interventioner för att förebygga och minska ohälsa vid sjukdomar och hälsoproblem.

Innehåll som bearbetas i kursen:

 • Biopsykosociala, fysiologiska och medicinska aspekter på stress och smärta
 • Epidemiologiska kartläggningar av sjukdomars och hälsotillstånds utbredning och mönster i befolkningen
 • Evidensbaserade arbetsterapeutiska åtgärder inom medicinsk- och arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Folkhälsa, prevention och hälsopromotion
 • Fysisk, organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö
 • Förutsättningar för aktivitet och hälsa i vuxenlivet
 • Hälsopsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykiatri i relation till ett arbetsterapeutiskt rehabiliteringsperspektiv
 • Medicinsk- och arbetslivsinriktad rehabilitering i välfärdssamhället – rehabiliteringsaktörer, socialförsäkringssystem, arbetsmarknad och migration
 • Patientsäkerhet och kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvård
 • Statistik som redskap för tolkning av forskningsresultat inom medicinsk vetenskap

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

Examination

Lärandemålen i kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer i obligatoriska examinerande moment vilka utgörs av basgrupp, seminarier och studieuppgifter. De i kursen ingående examinationsformerna är:

 • Skriftlig redovisning
 • Muntlig redovisning

Ovanstående examinationsformer får genomföras ett obegränsat antal gånger av de studenter som ej uppnått godkänt resultat.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för arbetsterapeutprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
VAV6 Välfärdssamhällets villkor 4.5 hp U, G
IPL2 Kvalitet och lärande i arbetslivet, IPL-II 3 hp U, G
BAS6 Basgrupp 2 hp U, G
ARB6 Arbetsliv och arbetsterapi 8.5 hp U, G
AHV6 Aktivitet och hälsa i vuxenlivet 6 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.