Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp

Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments, 30.0 credits

8FYG31

Huvudområde

Fysioterapi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anna Hermansen

Kursansvarig

Hanna Tigerstrand Grevnerts

Studierektor eller motsvarande

Annika Heslyk

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MGFY3 Fysioterapeutprogrammet 3 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, US O

Huvudområde

Fysioterapi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Särskild information

Kursen utgör termin 3 på fysioterapeutprogrammet. Innehållet är studier om människan i rörelse och aktivitet med utgångspunkt från funktionsnedsättningar till följd av sjukdomar och skador i det muskuloskeletala systemet, respirationssystemet och hjärt-kärlsystemet. Även studier om smärta, immunologi och psykisk sjukdom ingår.

Kursen ges för

 • Fysioterapeutprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg från kursen Biomedicin, rörelsevetenskap och hälsa I, 30 högskolepoäng (termin 1) samt godkänt basgruppsarbete och verksamhetsförlagd utbildning från kursen Biomedicin, rörelsevetenskap och hälsa II, 30 högskolepoäng (termin 2). 

Dessutom krävs att förkunskapskraven till föregående kurser är uppfyllda enligt utbildningsplanen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse 

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

 • Förklara patofysiologi och symtombild samt beskriva etiologi för vanligt förekommande muskuloskeletala sjukdomar och skador, 
 • beskriva symtombild samt fysioterapeutiska åtgärder vid tumörsjukdomar,
 • förklara olika immunologiska reaktioner med särskilt fokus på muskuloskeletala sjukdomar och skador,
 • förklara patofysiologi samt beskriva etiologi vid såväl akut som långvarig smärta, 
 • beskriva etiologi, patofysiologi och symtombild för vanligt förekommande psykiska sjukdomar, 
 • förklara effekter samt bakomliggande effektmekanismer av fysioterapeutiska behandlingar vid psykiska och muskuloskeletala funktionsnedsättningar,
 • identifiera yrkesetiska problemställningar, 
 • förklara anatomiska och fysiologiska förändringar på organ- och systemnivå vid mobilisering och immobilisering.

 

Färdighet och förmåga 

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

 • Identifiera hur fysisk aktivitet och fysisk träning samt övriga levnadsvanor främjar hälsa hos individer med sjukdomar och skador i respirationssystemet, hjärt-kärlsystemet och det muskuloskeletala systemet respektive påverkar risken för dessa sjukdomar och skador,
 • identifiera beteenderelaterade hinder samt tillämpa adekvata beteenderelaterade åtgärder för personer med sjukdomar och skador i respirationssystemet, hjärt-kärlsystemet och det muskuloskeletala systemet, 
 • tillämpa fysisk aktivitet och fysisk träning som behandlingsmetod vid funktionsnedsättningar till följd av vanligt förekommande sjukdomar och skador i respirationssystemet, hjärt-kärlsystemet och det muskuloskeletala systemet,
 • utföra fysioterapeutisk bedömning och behandling samt prevention vid funktionsnedsättningar till följd av vanligt förekommande sjukdomar och skador i respirationssystemet, hjärt-kärlsystemet och det muskuloskeletala systemet, 
 • dokumentera fysioterapeutiska åtgärder och behandlingsresultat i enlighet med gällande lagar och regler, 
 • tillämpa och reflektera över ergonomiska principer vid fysioterapeutisk undersökning och behandling, 
 • tillämpa ett pedagogiskt och hälsofrämjande förhållningssätt vid kommunikation på individ- och gruppnivå, 
 • tillämpa ett professionellt förhållningssätt i möte med patient, närstående och annan hälso- och sjukvårdspersonal, 
 • granska det vetenskapliga underlaget för evidens som ligger till grund för val av fysioterapeutiska interventioner, 
 • tillämpa grunderna för olika vetenskapliga metoder vid tolkning av data,
 • föra ett grundläggande kliniskt resonemang vid fysioterapeutisk bedömning och behandling av patienter.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

 • Reflektera över faktorer som, ur ett likabehandlingsperspektiv, kan påverka interaktionen mellan människor,
 • reflektera över det egna lärandet och behov av ytterligare kunskap för att utveckla sin kompetens.

Kursinnehåll

Kursens innehåll omfattar ämnesområdena fysioterapi (18 hp), medicinsk vetenskap (7 hp) samt samhälls− och beteendevetenskap (5 hp). 

 

Kursen genomförs integrerat utifrån ett medicinskt perspektiv och med följande huvudsakliga innehåll:

 • funktionsnedsättningar till följd av sjukdomar och skador i respirationssystemet, hjärt-kärlsystemet och det muskuloskeletala systemet
 • psykiska funktionsnedsättningar 
 • tumörsjukdomar
 • smärtfysiologi och smärthämningsmekanismer
 • läkning, t.ex. fraktur- och senläkning
 • immunförsvaret, inflammationsprocessen
 • immunmedierade sjukdomar inklusive autoimmuna sjukdomar
 • biomekanik och rörelseanalys
 • effektmekanismer och dosering vid anpassad träning på individ- och gruppnivå
 • fysisk aktivitet och fysisk träning för att främja hälsa samt som prevention och behandling av sjukdom och skada
 • levnadsvanor 
 • mental hälsa
 • kliniskt resonemang
 • dokumentation, lagar och förordningar
 • professionellt förhållningssätt
 • anamnesupptagning och samtalsövningar
 • teorier och modeller för interaktion, kommunikation och motivation
 • teorier och modeller tillämpbara inom ämnesområdet fysioterapi
 • vetenskapsteori
 • statistik

I denna kurs ingår även verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna.

Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.


I undervisningen på denna kurs tillämpas olika arbetsformer såsom föreläsningar, färdighetsträningar, studieuppgifter, seminarier, basgruppsarbete och verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är basgruppsarbete, seminarier, studieuppgifter och verksamhetsförlagd utbildning. Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av individuella prestationer vid de obligatoriska momenten samt i form av en individuell skriftlig salstentamen och en muntlig praktisk tentamen.

Skriftlig individuell salstentamen, muntlig praktisk tentamen, studieuppgifter och seminarier får examineras obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat. 

Verksamhetsförlagd utbildning är så kallad resurskrävande examination och får genomföras maximalt två gånger. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och VFU-plats finns att tillgå. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

 

Avbrytande av VFU 

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid. 

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskott vid fysioterapeutprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
VFU2 VFU, termin 3 9 hp U, G
SKRE Skriftlig examination, termin 3 6 hp U, G
MUNE Muntlig examination, termin 3 6 hp U, G
BAS1 Basgrupp, termin 3 2.5 hp U, G
1OBL Obligatoriska moment del 1, termin 3 2 hp U, G
2OBL Obligatoriska moment del 2, termin 3 4.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.