Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Physiotherapy Programme, 180 credits

MGFY3

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Fysioterapeutexamen och Medicine kandidatexamen i fysioterapi

Studietakt

Helfart

Syfte

Programmet syftar till att förbereda för legitimation som fysioterapeut. Vidare syftar programmet till en generell examen på kandidatnivå och förbereder för fortsatt utbildning på avancerad och forskarnivå.

Mål

Allmänna mål

I Högskolelagen 1 kap (SFS 1992:1434 med uppdateringar) har följande allmänna mål för grundnivå fastslagits:


8 § Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.


Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.


Mål för examen
Mål för fysioterapeutexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100 med uppdateringar), bilaga 2- Examensordning.


Kunskap och förståelse
För fysioterapeutexamen ska studenten kunna:

 • Visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar individers och gruppers hälsa,
 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och
 • visa kunskap om relevanta författningar.


Färdighet och förmåga
För fysioterapeutexamen ska studenten kunna:

 • Visa förmåga att självständigt och i samverkan med individen genomföra fysioterapeutiska åtgärder samt förmåga att initiera och medverka i hälsofrämjande, behandlande, habiliterande och rehabiliterande arbete på individ-, grupp- eller samhällsnivå,
 • visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra vägledande uppgifter,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För fysioterapeutexamen ska studenten kunna:

 • Visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter eller patienter, deras närstående och andra grupper,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.


Mål för kandidatexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100 med uppdateringar), bilaga 2 – Examensordning.


Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området för utbildningen.


Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten kunna:

 • Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.


Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten kunna:

 • Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten kunna:

 • Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


Lokala mål för Medicinska fakulteten
Studenten skall efter genomgången utbildning:

 • Ha förmåga att problematisera situationer i hälso- och sjukvården för att kunna motivera och värdera val av handling som professionell yrkesutövare,
 • visa kunskap om och förståelse för faktorer som påverkar hälsan ur ett lokalt och globalt perspektiv,
 • kunna värdera och tillämpa kunskap om evidens och förbättringsarbete,
 • kunna arbeta för en hållbar och hälsofrämjande utveckling för nuvarande och kommande generationer,
 • ha uppnått en interprofessionell kompetens för att kunna arbeta i team med andra yrkesgrupper,
 • visa kunskap om och förståelse för betydelsen av jämlikhet och lika villkor i samhället.


Lokala mål för Fysioterapeutprogrammet
Studenten skall efter genomgången utbildning:

 • Ha tillägnat sig kunskaper och färdigheter för att initiera och medverka i arbete med hälsopromotion och arbetslivsinriktad rehabilitering,
 • ha förmåga att, med ett problembaserat förhållningssätt, visa handlingsberedskap för att anta utmaningar inom såväl befintliga som nya sammanhang för fysioterapi i ett föränderligt samhälle.

Innehåll

Fysioterapi utgör huvudsakligt ämnesområde i utbildningen och omfattar minst 100 högskolepoäng. Andra ämnesområden är medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. De olika ämnesområdena integreras i varje kurs. Valbar kurs finns i slutet av utbildningen. Fördelning av ämnesinnehåll anges i respektive kursplan.

 

Poängfördelning:
Fysioterapi 100 hp
Medicinsk vetenskap 42,5 hp
Samhälls- och beteendevetenskap 30 hp
Valbar kurs 7,5 hp

 

I programmet ingår följande kurser:
Biomedicin, rörelsevetenskap och hälsa I, 30 hp (termin 1)
Biomedicine, Movement Science and Health I, 30 credits (semester 1)


Biomedicin, rörelsevetenskap och hälsa II, 30 hp (termin 2)
Biomedicine, Movement Science and Health II, 30 credits (semester 2)


Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30 hp (termin 3)
Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments, 30 credits (semester 3)


Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder, 30 hp (termin 4)
Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments and Disability, 30 credits (semester 4)


Fysioterapi, folkhälsa och arbetsrelaterad ohälsa, 24 hp (termin 5)
Physiotherapy, Public Health and Work-related Health, 24 credits (semester 5)


Självständigt arbete (examensarbete) inom fysioterapi, 15 hp (termin 5, 6)
Degree project in Physiotherapy, 15 credits (semester 5, 6)


Fysioterapi, teamarbete och entreprenörskap, 6 hp (termin 6)
Physiotherapy, Team Work and Entrepreneurship, 6 credits (semester 6)


Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin, 7,5 hp (termin 6)
Physiotherapy with the Emphasis on Physical Activity and Behavioural Medicine, 7,5 credits (semester 6)


Valbar kurs, 7,5 hp (termin 6)
Elective course, 7,5 credits, (semester 6)

 

Den valbara kursen ska vara inom ämnesområdet fysioterapi och kan utgöras av såväl teoretisk kurs som någon form av verksamhetsförlagd kurs. Den valbara kursen kan vara på grundnivå eller avancerad nivå. I övrigt hänvisas till kursplan för respektive kurs.

 

Progression
Progression inom huvudområde samt inom aktuella ämnesområden framgår av lärandemålen i respektive kursplan för programmets kurser.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Idrott och hälsa 1
samt
Naturkunskap 2
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  Kursernas innehåll bygger på varandra och skall genomföras i turordning. Följande behörighetskrav gäller för tillträde till respektive kurs:

   

  För tillträde till kurs:

  • Biomedicin, rörelsevetenskap och hälsa II (termin 2) krävs godkänt basgruppsarbete från kurs Biomedicin, rörelsevetenskap och hälsa I (termin 1).
  • Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning (termin 3) krävs godkänt betyg från kurs Biomedicin, rörelsevetenskap och hälsa I (termin 1) samt godkänt basgruppsarbete och verksamhetsförlagd utbildning från kurs Biomedicin, rörelsevetenskap och hälsa II (termin 2).
  • Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder (termin 4) krävs godkänt betyg från kurs Biomedicin, rörelsevetenskap och hälsa II (termin 2) samt godkänt basgruppsarbete och verksamhetsförlagd utbildning från kurs Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning (termin 3).
  • Fysioterapi, folkhälsa och arbetsrelaterad ohälsa (kurs i termin 5) krävs godkänt betyg från kurs Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning (termin 3) samt godkänt basgruppsarbete och verksamhetsförlagd utbildning från kurs Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder (termin 4).
  • Fysioterapi, teamarbete och entreprenörskap (kurs i termin 6) krävs godkänt betyg från kurs Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder (termin 4) samt godkänt basgruppsarbete och verksamhetsförlagd utbildning från kurs Fysioterapi, folkhälsa och arbetsrelaterad ohälsa (kurs i termin 5).
  • Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin, 7,5 hp (termin 6) krävs godkänt betyg från kurs Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder (termin 4) samt godkänt basgruppsarbete och verksamhetsförlagd utbildning från kurs Fysioterapi, folkhälsa och arbetsrelaterad ohälsa (kurs i termin 5).
  • Självständigt arbete (examensarbete) inom fysioterapi (kurs i termin 5 och 6) krävs godkänt betyg från kurs Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning (termin 3) samt godkänt basgruppsarbete och verksamhetsförlagd utbildning från kurs Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder (termin 4).

  Självständigt arbete (examensarbete)

  För fysioterapeutexamen och Medicine kandidatexamen i fysioterapi skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet fysioterapi.

  Examenskrav

  Efter fullbordat program om 180 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten examensbevis med benämningen fysioterapeutexamen samt examensbevis med benämningen Medicine kandidatexamen i fysioterapi.

  Examensbenämning på svenska

  Fysioterapeutexamen och Medicine kandidatexamen i fysioterapi

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Bachelor of Science in Physiotherapy and Degree of Bachelor of Medical Science in Physiotherapy

  Särskild information

  • Utbildningsmoment kan genomföras vid både Campus US och Campus Norrköping,
  • verksamhetsförlagd utbildning kan ske utanför studieorten och kan medföra kostnader för studenten,
  • vissa kurser/moment kan komma att genomföras på engelska. Undervisningsspråket är i övrigt svenska.

  Internationalisering

  Genom samarbeten med lärosäten utanför Sverige kan det förekomma utländska studenter och/eller lärare vid programmet.
  Möjlighet till internationellt utbyte finns.

  Övriga föreskrifter

  För övriga föreskrifter om anstånd, studieuppehåll, återkomst, tillgodoräknande etc. hänvisas till Linköpings universitets regelsamling samt av fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten fastställda studieadministrativa regler.

  Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Övergångsregler

  1. Denna utbildningsplan träder i kraft den 21 januari 2019 och gäller för studenter som antas till utbildningen från och med vårterminen 2019.
  Från och med höstterminen 2021 gäller utbildningsplanen även för studenter som antagits till höstterminen 2018 eller tidigare.
  2. Student som antagits till utbildningen höstterminen 2018 eller tidigare har rätt att genomföra omprov enligt tidigare utbildningsplan vid tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer som följer efter det att respektive kurs ges för sista gången.
  3. Programansvarig beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som antagits och följt tidigare utbildningsplan och som på grund av studieuppehåll eller av annan anledning inte fullgjort studierna senast vårterminen 2021.

  Termin 1 VT 2023

  Termin 2 HT 2023

  Termin 3 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8FYG31 Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning 30.0 G2X v202404-202423 O

  Termin 4 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8FYG43 Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder 30 G2X v202435-202502 O

  Termin 5 VT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8FYG54 Fysioterapi, folkhälsa och arbetsrelaterad ohälsa 24 G2X O
  8FYG66 Självständigt arbete (examensarbete) inom fysioterapi 15.0* G2E O
  *Kursen läses över flera terminer

  Termin 6 HT 2025