Intensivvård under specifika förutsättningar, 7.5 hp

Intensive care under specific conditions, 7.5 credits

8INA15

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Susanna Ågren

Kursansvarig

Carina Hjelm

Studierektor eller motsvarande

Katarina Berg
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
MASI3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 2 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Linköping, US O
MASI3 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård 2 (VT 2024) 202404-202423 Svenska Jönköping O

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, termin 2.
Verksamhetsförlagd utbildning sker inom hela Östergötland vilket kan vara förenat med kostnader för resor.

Studiegrupp på annan ort än Linköping kan förekomma. Merparten av kursens genomförande sker på aktuell studieort men vissa utbildningsmoment genomförs i Linköping och kräver resor till Linköping. Även vid utbildning vid annan studieort kan verksamhetsförlagd utbildning innebära resor och kostnader för dessa.

Kursen ges för

 • Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs utöver grundläggande behörighet, sjuksköterskeexamen och 12 månaders yrkeserfarenhet motsvarande heltidsarbete, som sjuksköterska. Om kandidatexamen saknas krävs kunskaper inom vetenskaplig metod motsvarande 15 högskolepoäng samt minst 24 månaders yrkeserfarenhet, motsvarande heltidsarbete, som sjuksköterska.

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård krävs: Grundutbildning till sjuksköterska med kandidatexamen och 12 månaders yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande heltidsarbete.  Om kandidatexamen saknas krävs kunskaper inom vetenskaplig metod motsvarande 15 högskolepoäng samt minst två års yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande heltid.

Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t. ex Svenska 3/B och Engelska 6/A. 

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Identifiera  och värdera kunskaper som krävs för att  bedöma, planera, genomföra och utvärdera medicinska åtgärder vid avancerad och specialiserad intensivvård
 • förklara patofysiologiska förändringar som påverkar flera organsystem och som kräver avancerad och specialiserad intensivvård
 • identifiera och värdera patofysiologiska tillstånd vilka kräver avancerad intensivvård och/eller postoperativ vård eller  sjukvårdens katastrofberedskap
 • förklara funktionen hos utrustning och läkemedel i katastrofmedicinska situationer.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • initiera, tillämpa och analysera medicinska åtgärder vid avancerad och specialiserad intensivvård i det patientnära teamet
 • värdera situationen för att kunna ta beslut, handla, prioritera och genomföra snabba åtgärder vid akuta tillstånd
 • visa förmåga att tillämpa, integrera  och använda sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer inklusive att välja adekvat utrustning och läkemedel.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • visa självkännedom, empatisk förmåga och ansvar för att handlingar anpassas efter aktuell situation.
 • analysera och värdera effekter av genomförda åtgärder i samband med avancerad intensivvård.
 • värdera den akut sjuka intensivvårdspatientens situation utifrån en helhetssyn samt analysera och motivera etiskt förhållningssätt med hjälp av etiska teorier.

Kursinnehåll

Kursens fokus är patofysiologiska skeenden som påverkar flera organfunktioner, patofysiologiska tillstånd vilka kräver avancerade metoder och tekniker inom avancerad intensivvård relaterade till intensivvårdssjuksköterskans kompetensområde.  Akut omhändertagande tränas kliniskt och behandling relaterad till aktuell patofysiologi studeras. Intensivvårdspatientens situation analyseras och värderas utifrån en helhetssyn och etiska teorier. Sjukvårdens katastrofberedskap studeras och intensivvårdssjuksköterskans funktion i samband med stor olycka eller katastrof tränas.

Kursens innehåll är:

 • patofysiologiska tillstånd
 • avancerad intensivvård
 • specialiserad intensivvård (barn-, neurokirurgisk-, thoraxkirurgisk- och brännskadeintensivvård)
 • akut omhändertagande och initial intensivvårdsbehandling
 • katastrofmedicin och katastrofberedskap.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i interprofessionella moment. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen. Arbetsformer i denna kurs är basgrupp, seminarier, studieuppgifter, föreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning och färdighetsträning.

Examination

Kursen examineras med individuell skriftlig salstentamen samt individuell klinisk examination under verksamhetsförlagd utbildning. Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för att få godkänt på kursen. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/eller egna reflektioner med relevans för uppgiften. Obligatoriska moment är basgruppsarbete, seminarier, färdighetsträning, verksamhetsförlagd utbildning och studieuppgifter.

 

Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning eller vid den kliniska examinationen får studenten göra detta moment ytterligare endast en gång. 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. 

Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och VFU-plats finns att tillgå. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. 

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. 

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

 

Avbrytande av VFU 

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid. 

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskott för Specialistsjuksköterskeprogrammen, Avancerade specialistsjuksköterske-programmet i kirurgi och Barnmorskeprogrammet. Obligatorisk kurslitteratur finns ej. 

Övrig information

Undervisningsspråket är svenska.

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
VFU1 VFU 3 hp U, G
TEN1 Tentamen 2 hp U, G
STUK Studieuppgift katastrofmedicin 0.5 hp U, G
KLEX Klinisk examination 1 hp U, G
BAS1 Basgrupp 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.